POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

AMAÇ

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı' nın idaresi ile üyelerinin sosyal güvencelerine katkıda bulunacak sosyal yardım ve hizmetlerin sağlanması ve yerine getirilmesine ilişkin hükümleri düzenlemektir.

 

KAPSAM

Madde 2- Bu yönetmelik, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde ve PTT A.Ş.’ nin P ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar ile şirketlerinde çalışan personelden; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığına üye olanlar hakkında uygulanır.

 

DAYANAK

Madde 3- Bu yönetmelik 4157 sayılı Posta Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı Hakkında Kanun hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4- Bu yönetmelikte geçen tanımlardan;

PTT A.Ş. : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

Sandık: Merkezi Ankara olan, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Üye: Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinde ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.' nin P ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve bağlı ortaklıklar ile şirketlerinde çalışan personelden Sandığa aidat yatıranları,

Delege: Sandık üyeleri tarafından Genel Kurul toplantılarında Sandık üyelerini temsil etmek üzere, üyeler arasından üç yıllık süre için seçilenler ile Sandığa üye olan Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılarını,

Müdürlük: Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünü,

Müdür: Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme: Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için kar amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis: Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

Personel: Sandık Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Sandığın Organları

 

 

SANDIĞIN ORGANLARI

Madde 5- Sandığın Organları

 1. Genel Kurul

 2. Yönetim kurulu

 3. Denetim Kurulu

 4. Sandık Müdürlüğünden oluşur.

 

GENEL KURUL

Madde 6- Genel Kurul, Sandığa üye olan PTT A.Ş. Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları, Sandık Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ile 150 seçilmiş delegeden oluşur.

 

GENEL KURUL TOPLANMA USULÜ

Madde 7- Genel Kurul her yıl en geç mayıs ayının sonuna kadar Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir yerde toplanır.

Genel Kurul toplantı günü, yeri, gündemi ile ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yapılacağı gün delegelere duyurulur.

Genel Kurulun toplanma yeter sayısı, delege tam sayısının yarıdan bir fazlasıdır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, yeter sayısı aranmadan en geç 30 Haziran'a kadar ikinci toplantı yapılır.

Genel Kurulun açılışı; Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu Üyesi tarafından yapılır.

GENEL KURUL KARAR VERME USULÜ

Madde 8- Mevcut delegelerin 1/3 ‘ünün imzasını taşıyan önergeler Genel Kurul tarafından görüşülüp karara bağlanmak zorundadır.

Genel Kurulda kararlar hazır bulunan delegelerin salt çoğunluğu ile alınır.

Her delegenin bir oy hakkı vardır. Oylar delegeler tarafından bizzat kullanılır. Vekâletle oy kullanılamaz.

Ancak Sandığın tasfiyesine ve kapatılmasına ilişkin karar, delegelerin ¾ ‘ünün Genel Kurulda hazır bulunması ve iştirak edenlerin 4/5 inin teklife olumlu oy vermesi gerekir.

 

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 9- Genel Kurulun başlıca görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir.

 1. Sandığın işlem ve hesaplarıyla mali durumu hakkındaki Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulunun verecekleri raporları inceleyerek karara bağlamak,

 2. Sandığın bilanço ve kâr-zarar hesapları ile kâra iştirak oranını onaylamak,

 3. Yönetim Kurulunun bir yıllık icraat ve faaliyetleri ile harcamalarını inceleyip ibrası hakkında karar almak,

 4. Yönetim Kurulu veya delegelerin 1/3'ü tarafından verilen önergeler ile belirlenen gündemi karara bağlamak,

 5. Sandığın mal varlığının işletilmesi, sosyal hizmetler ve sosyal yardımlara ilişkin konularda Yönetim Kurulu veya delegeler tarafından teklif edilen hususları karara bağlamak,

 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerini seçmek ve huzur hakkını belirlemek,

 7. Sandığın gerek idaresini ve gerekse amaçlarının gerçekleştirmesini teminen yönetmelikler çıkarmak ve bu yönetmeliklerde değişiklik yapmak,

 8. Yönetim Kurulunun yetkisini aşan taşınmaz mal alımı, satımı ve yapımı ile ilgili karar almak.

Madde 10-Yönetim veya Denetim Kurullarınca gerekli görülmesi veya en az 1/3 delege tarafından imzalanmış önerge verilmesi halinde Genel Kurul, Yönetim Kurulu tarafından, Genel Kurul toplanma tarihini beklemeden olağanüstü toplantıya çağırılır.

Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında gündem dışında başka bir konu görüşülemez.

Olağanüstü Genel Kurul toplantısında yeni bir Yönetim ve Denetim Kurulu seçilmesi halinde yeni seçilecek Yönetim ve Denetim Kurulu bir önceki yönetimden ve denetimden kalan süre için seçilir.

 

BAŞKANLIK DİVANI

Madde 11- Genel Kurul Başkanlık Divanı; Yönetim Kuruluna verilen önergelere istinaden açık oy ile yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alan bir başkan iki kâtip üyeden oluşur.

 

BAŞKANLIK DİVANININ GÖREVLERİ

Madde 12- Başkanlık Divanının görevleri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Kurul toplantısında çoğunluğun olup olmadığının tespiti için delege yoklaması yapmak.

 2. Gerekli çoğunluk sağlandığı takdirde, gündem ile varsa diğer önergeleri de ilave ederek gündem maddelerinin oluşumu ve sonuçlandırması hakkında karar aldırmak.

 3. Genel Kurulun huzur ve sükûnunu sağlamak.

 4. Yönetim ve Denetim Kurulu üyeliği seçimine ilişkin adaylara ait liste ve dilekçeleri kabul etmek,

 5. Genel Kurulda yapılan görüşmeler ve alınan kararları tutanağa geçirmek. Hazırlanan tutanağın Başkanlık Divanı tarafından imzalanmasını sağlayarak, bir nüshasını Yönetim Kuruluna vermek,

 6. Genel Kurulda yapılacak seçimlere ilişkin, Yönetim ve Denetim Kuruluna aday olmayanlar arasından seçim kurulunu oluşturmak ve sonuçlarını açıklamak.

 7. Gündem hakkında hazirun’ a söz hakkı vermek.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 13- Yönetim Kurulu son 36 ay kesintisiz Sandık üyeliği olanlardan oluşur. ( PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcıları bu süreye dahil değildir.) Yönetim Kurulu en az dördü delege olmak üzere sekiz üyeden oluşur. PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcıları hariç olmak üzere üst üste iki dönem Yönetim ve/veya Denetim Kurulu asil üyesi olanlar bir sonraki dönem Yönetim Kurulu üyesi seçilemezler ( üst üste iki dönem ifadesine olağanüstü genel kurullar dahil değildir.) Yönetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. Sandık üyesi olan  PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcılarında üyelik süresi şartı aranmaz. Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Sekiz üye de yedek seçilir. Seçilen yedek üyeler oy sırasına göre sıralanır. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan ve başkan vekilini seçer.

 

YÖNETİM KURULU TOPLANMA VE KARAR USULÜ

Madde 14- Yönetim Kurulu ayda en az bir kez toplanır. Gerektiğinde Yönetim Kurulu Başkanı veya üyelerinin 1/3'ünün talebi üzerine toplanabilir. Yönetim Kurulunun toplantı yeter sayısı altıdır. Kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın bulunduğu taraf üstün sayılır. Altı üye ile yapılan toplantılarda karar nisabı dörtten aşağı olamaz.

Kararlar, yazılı ve altları görüşmeye katılan üyeler tarafından imzalanmış olduğu halde noterce onaylanmış deftere yapıştırılır.

Toplantıya katılan üye çekimser kalamaz. Karara muhalif üye gerekçesini açıkça yazarak kararı imzalar.

Denetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamak şartıyla toplantıda bulunabilirler.

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 15- Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri aşağıda belirtilmiştir:

 1. Genel Kurulca verilen kararların gereğini yerine getirmek ve bu Yönetmelikte öngörülen hizmetlerin yürütülmesi ile ilgili kararları almak, uygulamak ve uygulatmak, Sandık hesap ve işlemlerini incelemek, gerek görmesi halinde uzmanlara inceletmek, gelir ve giderlerini takip etmek,

 2. Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere sosyal yardım ve hizmetler ile bir yıl içerisinde yapacakları faaliyetlere ayıracağı harcamalarla bu harcamaların kaynaklarını gösteren çalışma programını hazırlamak,

 3. Yönetmeliğin öngördüğü esasları hazırlamak,

 4. Çalışan personeli atamak, işlerine son vermek ve bunların çalışmalarını denetlemek,

 5. Müdürlük tarafından hazırlanacak senelik bilanço, kâr-zarar hesabını ve mali bilanço ile o yıla ait kâra iştirak oranını inceleyerek karara bağlamak,

 6. Senelik bilânço, kâr-zarar hesapları ile yıllık çalışma programı mali rapor sonuçları ve Denetim Kurulu raporlarının Genel Kurul toplantı tarihinden en az 15 gün önce delegelere gönderilmesini sağlamak,

 7. Müdür ve tüm personelin aylık, ücret, tazminat, ikramiye, sosyal yardım gibi özlük haklarını ve harcırahlarını belirlemek

 8. Gerektiğinde PTT A.Ş.’ den müfettiş talep etmek.

 9. Taşınmaz mal alımı, satımı ve yapımında aktif varlıkların toplamının % 20' si kadar kısmı için tasarrufa yetkilidir. Ancak PTT BYS Üyeleri ve PTT A.Ş. Çalışanları öncelikli olmak üzere PTT BYS Müdürlüğü ve iştirakleri çalışanları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile ilgili ve ilişkili Kurum çalışanları ve diğer Kurum personellerinin arsa, konut ihtiyacını karşılamak üzere kurulacak kooperatiflere, Konut edindirme projeleri ve yapımı ile konut edindirme projelerinde oluşacak bağımsız bölümlerin öncelikle yukarıda belirtilen Kurum ve Kuruluş personellerine, yeterli talebin olmaması halinde ise diğer gerçek ve tüzel kişiliklere satışı ile PTT BYS Üyelerinin araç edinebilmesini teminen yapacağı kampanya düzenlemelerinde  lik sınırlama gözetilmeksizin tam yetkilidir.

 10. Sandık Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanların normlarını belirlemek. 

 11. Sandığın ortağı olduğu şirketlerde sermaye arttırımı veya azaltımı yönünde karar almak, bu şirketlere ayni veya nakdi sermaye aktarımı yapmak, bu Şirketlerin ilgili mevzuata göre sermaye yeterliliğinin korunması için sermaye tamamlama dahil gerekli tedbirleri almak

 

 

TEMSİL YETKİSİ

Madde 16- Sandığı, Yönetim Kurulu başkanı, başkanın mazeretli olduğu hallerde başkan vekili, her ikisinin mazeretli olduğu hallerde ise Yönetim Kurulunca belirlenen bir üye temsil eder.

Sandığın hukuki sorumluluğunu gerektirecek ve yükümlülük doğuracak her türlü evrak, belge ve sözleşmelerin Yönetim Kurulunca yetkili kılınan iki kişi tarafından imzalanması gerekir, imzaya yetkili kişilerle bunların öncelik sıraları Yönetim Kurulunca belirlenir ve imza sirkülerinde belirtilir.

 

YÖNETİM KURULUNUN İBRA EDİLMEME HALİ

Madde 17- Yönetim Kurulunun ibra edilmemesi halinde mevcut Yönetim ve Denetim Kurullarının görevleri sona erer. Bu durumda Genel Kurul, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerini yeniden seçer. Yeni seçilen kurullar ise ibra edilmemeyi gerektiren konuları en geç dört ay içinde inceler veya inceleterek yasaya aykırı bir eylem tespit edildiği takdirde yargıya intikal etmesini sağlar.

 

DENETİM KURULU

Madde 18- Denetim Kurulu son 36 ay kesintisiz Sandık üyeliği olanlardan oluşur. ( PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcıları bu süreye dahil değildir.) Denetim Kurulu en az ikisi delege olmak üzere dört üyeden oluşur.  PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcıları hariç olmak üzere üst üste iki dönem Yönetim ve/veya Denetim Kurulu asil üyesi olanlar bir sonraki dönem Denetim Kurulu üyesi seçilemezler ( üst üste iki dönem ifadesine olağanüstü genel kurullar dahil değildir.) Denetim Kurulu Üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Oyların eşitliği halinde kura çekilir. PTT Genel Müdürü ve PTT Genel Müdür Yardımcılarında üyelik süresi şartı aranmaz. Denetim Kurulu görev süresi üç yıldır. Dört üye de yedek seçilir. Seçilen yedek üyeler oy sırasına göre sıralanır. Asil üyeler kendi aralarında bir başkan ve başkan vekilini seçer.

DENETİM KURULU TOPLANMA VE KARAR USULÜ

Madde 19- Denetim Kurulu en az üç üyenin katılımıyla iki ayda bir toplanır, kararlar salt çoğunlukla alınır.

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 20- Denetim Kurulu;

 1. Sandığın bütün işlemlerini, hesaplarını ve defterlerini, her türlü gelir ve giderlerini bu Yönetmelik ve Mevzuat esaslarına göre inceleyip kontrol ederek gördükleri hususları iki ayda bir raporla Yönetim Kuruluna bildirmek.

 2. Yıllık rapor düzenleyerek Genel Kurula sunmak.

 3. Yapmış oldukları denetimler sonucunda mevzuata aykırı tespit ettikleri hususların Yönetim Kurulunca yerine getirilmemesi durumunda PTT A.Ş.’ den gerektiğinde müfettiş talep etmek.

 

HUZUR HAKKI

Madde 21- Sandık, Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine görev yaptıkları dönemlerde yürürlükte olan brüt asgari ücretin 1/2 oranında huzur hakkı olarak ödenir.

TEFTİŞ

Madde 22- Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulunun talep etmesi ve PTT A.Ş. Genel Müdürünün uygun görmesi halinde PTT A.Ş. Müfettişleri Sandık işlemlerini denetlerler.

 

YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELİKLERİNİN SONA ERMESİ

Madde 23- Herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılan veya görevi başında bulunduğu halde, mazereti olmaksızın üst üste üç veya bir yılda toplam olarak Yönetim Kurulunda beş, Denetim Kurulunda yılda üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği sona erer. Yerine ilk sıradaki yedek üye gelir.

 

MÜDÜR VE MÜDÜR YARDIMCISI OLARAK ATANACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Madde 24-

a. Müdür; Üniversitelerin ekonomi, maliye, hukuk, bankacılık, sigortacılık, işletme, muhasebe mühendislik ve benzeri alanlardan birisinden en az 4 yıllık lisans diplomasına sahip olan,  kamu veya özel sektörlerin finans yönetimi kademesinde en az 5 yıl deneyim tecrübesi bulunan adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanır.

b. Müdür Yardımcısı; 4 yıllık üniversite mezunu, SMMM (Serbest Muhasebeci Mali Müşavir) ruhsatına sahip, 40 yaşını doldurmamış, konusunda tecrübeli adaylar arasından Yönetim Kurulunca atanır.

 

MÜDÜRÜN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Madde 25- Müdür; Sandık Mevzuatına, Genel Hukuk Kurallarına, Genel Kurul Kararlarına, Yönetim Kurulu Kararlarına, Kanunlara uygun olarak Sandığı yönetir ve Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

 

SANDIK PERSONELİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

Madde 26- Sandık personeli, görevlerini Sandık Müdürünün gözetim ve denetimi altında yönetmelik hükümlerine, Yönetim Kurulu kararlarına ve genel hükümlere göre yürütmekle yükümlü olup, her türlü ödeme ve hesap işlerinden Müdürle birlikte sorumludurlar. Sandık personelinde aranacak nitelikler ile görev, yetki ve sorumlulukları, her türlü özlük hakları Yönetim Kurulunca esaslarda belirlenir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sandığın Gelirleri ve Üyelik

 

FAALİYET ALANLARI

Madde 27- Sandık, amacını gerçekleştirebilmek için;

 1. Taşınır ve taşınmaz mallar alabilir, satabilir, yapım ve onarım yaptırabilir, kiraya verebilir, kiralayabilir, işletebilir veya rehin ve ipotek tesis edebilir, aracılık yapabilir, hizmet alımlarında bulunabilir.

 2. Kantin ve büfeler, gazino ve kafeteryalar, kreşler, anaokulları, öğrenci yurtları, misafirhane ve huzurevleri, özel okullar, özel hastaneler gibi üyelerinin her türlü sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak tesisleri kurup işletebilir veya işlettirebilir.

 3. Gerektiğinde Sandık personelini, Sandık hizmetleri ile ilgili olarak yetiştirilmek üzere yurt içi eğitim, kurs, staj ve seminerlere gönderebilir.

 4. Şirketler kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilir, bono, tahvil, hisse senedi, altın , ortak payları satın alabilir, satabilir, devredebilir,  Portföy Yönetim Şirketleri, Yatırım Şirketleri, Aracı Kurumlar ile çalışabilir, saklama hesabı açabilir, tüm SPK işlemlerini yapabilir, Menkul kıymetler üzerinden işlem yapabilir.

   

 5. Karşılıklı ve karşılıksız borçlanmada bulunabilir,

 6. Üyelerinin birikimlerini T.C. Bankalarında Türk Parası, döviz veya altın olarak değerlendirebilir,

 7. Bankacılık ve sigortacılık faaliyetlerinde bulunabilir,

 8. Bu yönetmeliğin 37. maddesinde belirtilen sosyal yardımları yapabilir,

 9. İhracat ve ithalat yapabilir,

 10. Üyelerini konut sahibi yapmak amacıyla arsalar alabilir. Bu arsalar üzerine konut inşa edebilir veya  ettirebilir. Bu maksatla satın alacağı taşınmazları peşin veya ipotek karşılığında yirmi seneye kadar vade ve faizli taksitlerle satabilir, bu amaçla kooperatif kuruluşuna yardımcı olabilir, önderlik edebilir ve ortak olabilir. gerektiğinde devredebilir,

 11. Üyelerin otomobil ve dayanıklı tüketim mallarına sahip olmalarını sağlamak ve diğer ihtiyaçlarını karşılayabilmek için, üyelerine vadeli ve faizli borç verebilir.

 12. Üyelerinin konut sahibi olabilmeleri için gayrimenkul ipoteği karşılığında borç verebilir,

 13. Borç verme usul ve esaslarına göre borç para verebilir,

 14. Genel Kurulca uygun görülecek diğer faaliyetlerde bulunabilir. Ancak, faaliyet konularının gerçekleştirilmesi için yapılacak harcamalar, kullanılacak fonlar, sosyal yardımların yerine getirilmesine engel olmayacak şekilde yıllık programlarla belirlenir.

 

SANDIĞIN GELİRLERİ

Madde 28- Sandığın Gelirleri;

 1. Üye olan personelden alınacak aidatlar,

 2. Üyelere verilen kredilerden elde edilen faiz gelirleri,

 3. Para, taşınır ve taşınmaz malların her türlü gelirleri,

 4. Sandığın kurduğu veya ortak olduğu ticari şirketlerden elde edilecek gelirler,

 5. Diğer Gelirler

 

SANDIK ADINA KESİLEN PARALAR

Madde 29- Sandık adına kesilen aidatlar ve borç ödemeleri, PTT Anonim Şirketince Sandığın bu amaçla açılmış olan Posta Çeki hesabına aktarılır.

 

SANDIK ÜYELİĞİ

Madde 30- Üyelik, ilk aidatın kesildiği tarihte başlar.

 

ÜYE AİDATI

Madde 31- Aidat, 5510 Sayılı Kanunun 4/c kapsamında bulunan personelin (memur) ile 4/a kapsamındaki sözleşmeli memur personelin prime esas matrahının % 6'sı, 4/a kapsamında bulunan işçi personelin prime esas kazancından % 4 oranında kesilir, idari hizmet sözleşmeli personelin temel ücretinden % 4 oranında kesilir.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMA

Madde 32-

a)- Üyelikten ayrılma:

Üyelikten ayrılmak isteyenler en son Sandık aidatının tahsil edildiği aydan itibaren, Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den ayrılanlar, görevden ayrılış tarihinden itibaren Sandık üyeliğinden ayrılmış sayılırlar.

En az bir yıl Sandık üyesi olup; İstifa suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara kar payları ödenir. Bir yılını doldurmadan ayrılanlar sadece birikmiş aidatlarını alır.

 b)- Üyelikten Çıkarılma:

Yapılacak bildirime rağmen aylık aidat ve borç taksitlerini kabul edilebilir mazeretleri olmadığı halde borcunun taksitlerini ödemeyen üyeler ile Sandığın sağladığı her türlü hak ve imkânlardan yararlanmak amacıyla gerçeğe aykırı veya sahte belge düzenleyenler Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

Sandığa borçlu kalan üyeler; borçlarını ödeme garantisi verdikleri takdirde kendilerinden, ödemedikleri takdirde ise faizi ile birlikte kefillerine borç kaydı yapılmak suretiyle tahsil edilir.

 

ÜYELİĞE YENİDEN GİRİŞ

Madde 33- PTT A.Ş’ den ayrılanlardan, yeniden PTT A.Ş.’ de görev alanlar ile üyelikten çıkanlar, başvuruda bulundukları takdirde yeniden üye olurlar. Üyelikten çıkarılanların yeniden üyeliğe alınması ise Yönetim Kurulu Kararına bağlıdır. Üyeliğe yeniden girişte de üyelik hakları sandığa son giriş tarihindeki ilk aidatları kesildiğinde başlar.

 

ÜCRETSİZ İZNE AYRILAN ÜYE

Madde 34- Sandık üyesi iken askerlik, doğum, sendika ve sair nedenlerle ücretsiz izne ayrılan üyeler, birikmiş aidatlarını almak suretiyle Sandıkla ilişiğini kesebileceği gibi birikmiş aidatlarını almadan üyeliklerini dondurabilirler. Ayrıca bu üyeler istedikleri takdirde aylık aidat ve borç taksit kesintilerini elden veya Sandığa ait posta çeki hesaplarına yatırabilirler. Bu üyeler aylık kesintilerini ödemeye devam ettiği sürece Sandığın tüm haklarından yararlanabilirler.

Üyeliğini donduranlar, izin dönüşü göreve başlamaları halinde Sandıkla ilişikleri devam eder. Ayrıca bu üyeler PTT A.Ş.’ de yeniden göreve başladıkları tarihten itibaren 2 ay içinde başvurdukları takdirde, üyeliğe ara verdikleri süreye ait aidatlarını ve ödenmeyen kredi borç taksitlerini T.C. Merkez Bankası reeskont faiz oranı uygulanmak suretiyle toptan veya taksitlerle ödeyebilirler.

Madde 35- Genel ve yerel seçimler nedeniyle Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den ayrılıp Sandığa borçlu kalan üyeler için ücretsiz izinli üyelere uygulanan hükümler uygulanır. Ancak, adaylardan seçimleri kazananların Sandık üyeliği düşer. Sandığa borçlu kalanlar ödeme garantisi verdikleri takdirde kendilerinden, ödemedikleri takdirde ise faizi ile birlikte kefillerine borç kaydı yapılmak suretiyle tahsil edilir.

ZAMANAŞIMI

Madde 36- Emeklilik, istifa ve Yönetim Kurulu kararıyla ilişiği kesilmek suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanların borçları, birikmiş aidatları ve varsa kâr payları toplamından düşülür. Ayrılış tarihinden itibaren beş yıl içerisinde alınmayan alacaklar Sandığa gelir kaydedilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sosyal Yardım ve Hizmetler

 

SOSYAL YARDIMLAR

Madde 37- Sandığın Üyelerine yapacağı sosyal yardımlar şunlardır:

 1. Ölüm Yardımı,

 2. Maluliyet Yardımı,

 3. Doğal Afet Yardımı,

 4. Emeklilik Yardımı

Bu yardımlarla ilgili olarak yönetmelikte yer almayan hususlar, esaslarla belirlenir.

 

ÖLÜM YARDIMI

Madde 38- Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, birikmiş aidat ve kar payı toplamlarından ayrı olarak ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 5 katı ölüm yardımı yapılır.

Sandık üyesine, eşinin ölümünde, ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 3 katı ölüm yardımı yapılır.

Çocuğunun ölümünde, ölüm tarihindeki brüt asgari ücretin 1 katı ölüm yardımı yapılır.

 

MALULİYET YARDIMI

Madde 39- Emekli Sandığı ve Sosyal Sigortalar Kanunları gereğince üyelik süresi içinde malul duruma düşerek, malulen emekliye ayrılan veya toplu ödeme yapılan üyelere, Birikmiş Aidat ve Kar Payı toplamından ayrı olarak kurumlarından emekliye ayrıldıkları tarihteki brüt asgari ücretin 5 katına kadar Yönetim Kurulu kararı ile Maluliyet Yardımı ödenir.

 

DOĞAL AFET YARDIMI

Madde 40-  Doğal afete maruz kalan üyelere, zarara uğradıklarını, resmi kurum ve kuruluşlardan belgelemeleri belge tarihi itibari ile 6 ay içerisinde Sandığa ibraz etmeleri koşuluyla, brüt asgari ücretin 3 katına kadar Yönetim Kurulu Kararı ile Doğal Afet Yardımı ödenir.

 

EMEKLİLİK YARDIMI

Madde 41- Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere 1 adet Cumhuriyet altını verilir.

 

ÜYE REZERVİNİN BELİRLENMESİ

Madde 42- Bilançolar hazırlanmadan önce gayrimenkuller için her 2 yılda bir yeniden değerleme yapılır. Yeniden değerleme farkı dönem kârına ilave edilir. Ticari bilânçoların çıkarılmasından sonra mali bilânço ve rapor hazırlanır. Mali rapora göre tespit edilecek kâr paylarının hesaplanmasında kullanılacak kâra iştirak oranları; Genel Kurulca onaylandıktan sonra üye hesaplarına geçirilir ve kâr kesinlik kazanır. Yönetmeliğin 9/b - 15/e ve f madde ve fıkraları bu tanım doğrultusunda değerlendirilir. Üyenin üyelikten ayrılış yılına ait kâr payı ertesi yıl Genel Kurulun onayından sonra ödenir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhasebe Sistemi ve Tutulacak Defterler

 

MUHASEBE SİSTEMİ

Madde 43 - Sandık bilânço usulüne göre defter tutar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

SANDIKÇA TUTULACAK DEFTERLER

Madde 44

1. Sandık tarafından aşağıda yazılı defterlerin tutulması zorunludur. Bu madde de sayılan defterler dışında uygun görülen defterlerin tutulması mümkündür.

 1. Yevmiye Defteri; Kayda geçirilmesi gereken muamelelerin tarih sırası ile ve madde halinde tertipli olarak yazıldığı defterdir.

 2. Defteri Kebir; Yevmiye defterine geçirilmiş olan muameleleri tutardan alarak usulüne göre hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir.

 3. Envanter ve Bilanço Defteri; Her hesap dönemi sonunda çıkarılan envanter ve bilançonun kaydolduğu defterdir.

 4. Damga Vergisi Defteri; Damga Vergisi Kanunu uyarınca damga vergisine tabi kâğıtların kaydedildiği defterdir.

 5. Kasa Defteri veya Listesi; Kasa ile ilgili işlemlerin günlük olarak kaydedildiği defter veya listelerdir. Sandığın nakit işlemlerinin ve kredilerin günlük kontrolü için her gün sonu kasa hesabının dökümünün alınması ve kasa sayımının yapılması şarttır. Kasada bulundurulacak azami nakit tutarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

 6. Demirbaş Defteri veya Listesi; Demirbaşların alındığı tarihleri ve değerleri belirtilerek kaydedilen defter veya listelerdir.

 7. Üye Kayıt Defteri; Sandığa üye olanların kimlikleri, giriş tarihleri, aidatları ve diğer bilgilerin yazıldığı defterdir.

 8. Karar Defteri; Yönetim Kurulu kararlarının gün ve sayı sırası ile yazıldığı ve kararların başkan ve üyelerce imzalandığı defterdir,

 9. Gelen ve Giden Evrak Defteri; Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrakların, gün ve sayı sırası ile kaydolduğu defterdir. Gelen yazının aslı ve giden yazının örneği özel dosyalarında saklanır.

 1. Bu maddenin (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen defterlerin Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre (e) ve (f) bentleri dışındaki diğer defterlerin ise kullanılmaya başlamadan önce noterlerce onaylanması gerekir. Muhasebe işlemleri ile ilgili kayıtlar bilgisayar ortamında tutulur. Diğer kayıtların bilgisayar ortamında tutulması ihtiyaridir.

 

ALTINCI BOLUM

Son Hükümler

 

Genel Hükümlere Bağlı Esaslarla İlgili Yapılacak Düzenlemeler

 

Madde 45- Genel Kurulca verilen yetkiye istinaden Yönetim Kurulunca;

a. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Borç Para Verme Fonu Esasları,

b. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Sosyal Yardımlar ile ilgili Esaslar,

c. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Delege Seçimi ve Genel Kurullara İlişkin Esaslar,

d. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Birikmiş Aidat ve Kar Payı Ödemesi Hesaplama Esasları,

e. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Personel Çalışma Usul ve Esasları,

f. Malzeme Alım Esasları,

g. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Destek Fonu Hesaplama Esasları,

h. PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu Esasları,

i. Genel Kurulca ihtiyaç duyulan diğer düzenlemeler, hazırlanarak yürürlüğe konulur.

 

 

 

Yürütme

Madde 46- Bu Yönetmelik hükümlerini PTT Biriktirme Ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulu yürütür.

 

Yürürlük

Madde 47- Bu Yönetmelik 24.04.2009 tarihli genel kurulda kabul edilmiş ve aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.

 

 

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

İKİNCİ KISIM

PERSONEL ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI  

BİRİNCİ BÖLÜM

 (Genel Hükümler)

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünde çalışan personelin çalışma usul ve esaslarını belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Usul ve Esaslarda geçen;

Sandık                             : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünü,

Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,   

Müdürlük                        : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile bağlı işyerlerini,

Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme                             : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

Personel                          : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanları,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yapılanma ve İşe Alma

Yapılanma

Madde 4- Sandık Müdürlüğü birimleri ve diğer işyerleri ile buralarda çalıştırılacak personelin nitelikleri Müdür tarafından teklif edilerek Yönetim Kurulunun onayına sunularak belirlenir.

Sandık Norm Kadrosu:

Müdürlük: 1 Sandık Müdürü, 1 Müdür Yardımcısı,

Üye İşlemleri Servisi: 1 Şef,  4 Memur,

İnsan Kaynakları Servisi: 1 Şef, 4 Memur,

Krediler Servisi: 1 Şef, 3 Memur, 

Muhasebe ve Finansman Servisi: 1 Şef, 3 Memur,

Bilgi İşlem Servisi: 1 Şef, 1 Memur,  

İştirakler, İşletmeler ve Tesisler Servisi: 1 Şef, 2 Memur,  Olmak üzere 25 (yirmibeş) kadrodan oluşur.

 

İşe Alma Yetkisi

Madde 5- Sandıkta boş norm olması ve ihtiyaç bulunması halinde yeni personelin işe alınma yetkisi Müdürün önerisi ile Yönetim Kuruluna aittir.

 

İşe Alınacaklarda Aranacak Genel Koşullar

Madde 6- Sandıkta işe alınacak personelin aşağıdaki genel koşullara uygun olması gerekir.

 1. Türk vatandaşı olmak,

 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 3. 18 yaşını bitirmiş olmak,

 4. a href="http://www.tumgazeteler.com/haberleri/turk-ceza-kanunu/">Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

 5. Görevini yapmasına engel olabilecek bedeni veya akıl hastalığı veya beden sakatlığı ile özürlü olmamak.

 6. Görevin özelliğine göre tecrübe, ihtisas ve eğitime sahip olmak

 7. Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

 

İşe Alınacaklarda Aranacak Özel Koşullar

Madde 7-  Yeni işe alınacaklarda, genel şartlar dışında öğrenim derecesi, özel eğitim ve deneyim, yaş, cinsiyet, yetenek, sağlık ve diğer niteliklerin yanında, hizmet görecekleri kadrolar için Yönetim Kurulunca özel şartlar da belirlenebilir.

 

İşe Alınacaklardan İstenecek Belgeler

Madde 8- Sandıkta işe alınacak personelden aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Nüfus cüzdanının tasdikli örneği,

 2. Sabıka kaydı,

 3. Öğrenim durumu gösterir belgenin aslı veya tasdikli örneği,

 4. 4 adet 4.5x6 ebadında vesikalık fotoğraf,

 5. Askerlik durumunu gösterir belge,

 6. Sağlık raporu,

 7. İkametgâh Belgesi

 

İşe Başlama

Madde 9- Yeni atanan personel atama emrinin tebliğinden itibaren, tebliğ günü hariç yedi gün içinde işe başlamak zorundadır. Kabul edilebilir özrü olanlar için bu süre Müdürlükçe on beş güne kadar uzatılabilir.

 

Hizmet Akdi

Madde 10- Süresi bir yıla kadar olan hizmetler için belirli süreli hizmet akdi yapılır. İşin niteliğinin gerekli kılması halinde belirsiz süreli hizmet akdi de yapılabilir.

 

Kimlik Kartı

Madde 11- Personele fotoğraflı ve tasdikli bir kimlik kartı verilir. Sandıktan ayrılanlar kimlik kartını iade etmek zorundadır. Bu husus İnsan Kaynakları servisi tarafından takip edilir.

 

Eğitim

Madde 12- Müdürlükçe gerekli görülmesi halinde, işe aldığı personeli mesleki eğitim ve kursa tabi tutabilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Terfi

 

Ünvan Yükselmesi

Madde 13- Personelin Ünvan Yükselmesi,  Müdürün teklifi ve Yönetim Kurulunun onayı ile yapılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Ücret, Sosyal Yardımlar ve Diğer Ödemeler

 

Aylık Ücretler

Madde 14- Ücret, bir ay çalışma karşılığında personele ödenen brüt tutardır. Personelin aylık istihkakları, yasal kesintiler yapılarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre tahakkuk ettirilir ve kendisine ücret hesap pusulası verilir.

Sandık çalışanlarına yasal asgari ücretin altında ücret ödenemez. Yasal asgari ücretin artması halinde, asgari ücretin altında kalan ücretler, asgari ücretin geçerlilik tarihinden itibaren yasal asgari ücret düzeyine çıkarılır.

 

Ücret Zammı

Madde 15- Bu Usül ve Esaslar kapsamında bulunan personel ile işe alınacakların ücretleri ve ücret zamları her yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz’ dan geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunca tespit edilir.

 

Ücret Ödemesi ve Hesap Pusulası

Madde 16- Personel ücretlerinin her ayın sonunda ödenmesi esastır. Sandık her ödemede personele ücret hesabını gösterir bir pusula vermek zorundadır.

Bu pusulada; ödeme günü, ödemenin ilişkin olduğu dönem, asıl ücrete yapılan her çeşit eklemeler tutarı ile vergi, sigorta primi, avans gibi her çeşit kesintiler ayrı ayrı gösterilir.

 

Yemek Yardımı

Madde 17- Personele fiilen çalıştığı günler için bedelsiz olarak öğle yemeği verilir. Yemek verilemediği taktirde, çalışılan her gün için bir öğün yemek bedeli ödenir. Yemek bedelinin net günlük tutarı Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Taşıt Yardımı

Madde 18- Personele işbaşı yaptıkları her gün için net tutarı Yönetim Kurulunca belirlenecek taşıt yardımı ödenir.

 

Harcırah

Madde 19- Ödenecek Harcırah miktarı her yıl için Yönetim Kurulunca belirlenir. Ayrıca, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kıstaslara göre gerçek yol giderleri ile konaklama giderleri belgelendirilmek koşuluyla ödenir.

Geçici görevle görevlendirilen personele seyahate çıkmadan önce bu görev için tahakkuk edecek yolluklarından mahsup edilmek üzere yeteri kadar avans ödemesi yapılabilir. Yolluk avansının yasal süresi içinde mahsup edilmesi zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çalışma Esasları

 

Hafta Tatili

Madde 20- İş süresi haftalık 5 gün, günlük 8,5 saat, haftalık ise 42,5 saat olarak uygulanır. Fazla çalışmalarda haftalık 45 saatin üzeri için fazla çalışma ücreti ödenir.

Pazar günü çalıştırılan personele hafta içinde bir gün izin verilebilir. İzin verilmemesi halinde kanunen verilmesi gereken bir gündelik dahil, toplam iki gündelik ödenir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Personelin Görev ve Sorumlulukları

 

Görev ve Sorumluluk

Madde 21- Sandık personeli görevlerini dikkat ve özenle yerine getirmek, ilgili mevzuatı, usulleri ve iş ilişkilerini öğrenmek, verilen yazılı ve sözlü emirlere uymak ve işin en iyi şekilde yerine getirilmesi için gerekli bilgi ve beceriyi elde etmekle sorumludur. Personel öğrenim, ilgi ve becerilerine uygun olarak amirlerince kendisine yasa ve yönetmeliklere uygun olarak verilen Sandıkla ilgili bütün işleri itirazsız yapmakla yükümlüdür. Konusu suç olan talimatların gereği sağlanmaz.

Personel Sandık yararlarını ön planda tutmak ve Sandığı zarara sokacak her türlü iş ve işlemlerden kaçınmak zorundadır.

 

Devir ve Teslim

Madde 22- Sürekli ve geçici olarak görevinden ayrılacak personel, saklamakla sorumlu olduğu para ve para hükmündeki değerleri, resmi belgeleri, araç ve gereçleri o işle görevlendirilen personele devir ve teslim etmeden görevinden ayrılamaz.

Görevleri devir ve teslimi gerektiren personele, görevden ayrılma nedenine göre devir ve teslimin kapsamı ile süresi, konuya ilişkin emirlerde belirtilir.

 

Şahsi Durumda Değişiklik

Madde 23- Personel; evlenme, boşanma, ad ve soyadı, ikametgâh adresi değişikliği, doğum, ölüm, öğrenim gibi şahsi durumda meydana gelecek değişiklikleri İnsan Kaynakları Servisine bir ay içinde bildirmek zorundadır.

 

Yıllık Ücretli İzin

Madde 24 - Bir önceki yıla ait yıllık izinler, 31 Aralık sonuna kadar kullanılacaktır. Her halükarda iznin kullanılmasını amirler sağlayacaktır.

 

Mazeret İzni

Madde 25- Yıllık izni bulunmayan Personele, dilekçelerinde belirtecekleri mazeretlerinin geçerli görülmesi halinde Müdür tarafından bir takvim yılında on günü geçmemek üzere ücretsiz mazeret izni verilebilir. Bu izin bütün olarak veya parça parçada kullanılabilir.

Doğum yapan bayan personele İsteği halinde 16 (on altı) haftalık sürenin tamamlanmasından veya çoğul gebelik halinde on sekiz haftalık süreden sonra altı aya kadar ücretsiz izin verilir.    

 

Tutukluluk Hali

Madde 26- Gözetim altına alınan personel, bu durumu belgelendirmesi halinde, yasal gözetim süresince ücretsiz izinli addedilir.

Personel herhangi bir suçla tutuklandığı ve tutukluluğu otuz günü aştığı takdirde hizmet akdi münfesih sayılır. Otuz güne kadar süren tutukluluk hallerinde tutuklu kalınan süreler kadar personel, ücretsiz izinli kabul edilir.

 

İzinden Geç Gelme

Madde 27- Kabul edilebilir haklı bir sebebe dayanmaksızın izin süresi geçmesine rağmen işe başlamayanlara izni aşan sürenin ücreti ödenmez. İzin süresini mazeretsiz üç gün aşan personel kendi isteği ile işten çekilmiş sayılır.

 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Disiplin Hükümleri

Disiplin Cezaları

Madde 28- Sandık hizmetlerinin gereği gibi yürütülmesini sağlamak amacıyla, kusurlu hareketleri görülen personele uygulanması gereken idari cezalar, disiplin cezalarını oluşturur. Bu cezaların çeşitleri ve nitelikleri aşağıda gösterilmiştir.

 1. Uyarma: Personele görevinde daha dikkatli davranması gerektiğini yazı ile bildirmektir.

 2. Ücret Kesilmesi: Personelin suçu işlediği tarihteki ücretinin bir günlüğünden iki günlüğüne kadar kesilmesidir.

 3. Görevden Çıkarma: Sandıkta bir daha herhangi bir göreve alınmamak üzere işine son verilmesidir.

 

Uyarma

Madde 29- Uyarma cezasının verilmesini gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Göreve karşı kayıtsızlık ve görevde düzensizlik göstermek,

 2. İş sahipleri ve görev nedeniyle gelenlerden başka kimselerle iş başında görüşmeyi alışkanlık haline getirmek,

 3. İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kırıcı veya saygısız davranışta bulunmak,

 4. Özürsüz olarak göreve geç gelmek, görevden izinsiz erken ayrılmak,

 5. Görevin iş birliği içinde yapılması ilkesine aykırı davranışta bulunmak,

 6. Sandığın zararına neden olmamak kaydıyla yetkisi dışında icraatta bulunmak,

 7. Görevi icabı veya zaruret olmaksızın maiyetindeki personeli zati işlerinde kullanmak,

 8. İş yerini ve kullandığı malzeme, alet ve cihazları temiz tutmamak,

 9. Sorulan sorulara sebepsiz olarak zamanında cevap vermemek, yapması gereken işlemleri özürsüz geciktirmek,

 10. İş saatlerinde gereksiz yere arkadaşlarını meşgul etmek,

 11. Hastalığını veya raporunu 24 saat içinde iş yerine bildirmemek,

 12. İş telefonlarını şahsi konuşmalarla gereğinden fazla ve sık sık meşgul etmek, iş konuşmalarını gereksiz uzatmak,

 13. Santralce bağlanan telefonlara cevap vermemek,

 

Ücret Kesilmesi

Madde 30- Ücret kesilmesi cezası verilmesini gerektiren fiil ve davranışlar şunlardır:

 1. Bir ayda bir kez mazeretsiz ve izinsiz göreve gelmemek,

 2. Geçerli bir mazereti olmaksızın göreve gelmemek veya göreve geç gelmeyi ve görevden erken ayrılmayı alışkanlık haline getirmek,

 3. Kanun, tüzük, yönetmelik karar ya da emirlerle belirtilmiş görevleri, haklı bir sebep olmaksızın yapmamak,

 4. Bir işleme ait evrakı kasıt olmaksızın kaybetmek,

 5. İş yerinde kaba ve müstehcen şakalar, etrafı rahatsız edici davranışlarda bulunmak,

 6. Sık sık ziyaretçi kabul etmek, ziyaretçisi ile etrafı rahatsız edici şekilde konuşmak, kavga etmek,

 7. İhmal ve tedbirsizlikle Sandığı zarara uğratmak,

 8. Görevi başında gizlenemeyecek derecede sarhoş olmak,

 9. Belli bir süre içinde bitirilmek üzere verilen görevleri herhangi haklı bir mazeret olmaksızın bitirmemek,

 10. İnzibati kusur isnadı mahiyetinde olmak üzere iş arkadaşları hakkında uydurma şikayet ve ihbarda bulunmak,

 11. Sandık icraatı veya Sandık aleyhinde memuriyet adabına uymayan ifadelerle gazete veya başka yayın araçları ile eleştirilerde bulunmak,

 12. Yetkisi dışında icraatta bulunmak.

 

İşten Çıkarma

Madde 31- İşten çıkarmayı gerektiren fiil ve haller şunlardır:

 1. Ardı ardına iki gün kabul edilebilir bir mazereti olmaksızın göreve gelmemek,

 2. Bir ay içinde iki defa herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü yahut bir ayda üç iş günü göreve gelmemek,

 3. İş yerinde içki, afyon, esrar vb. keyif verici maddeler içmek,

 4. İş yerinde kumar oynamak,

 5. Yazılı uyarılara rağmen devamsızlık, serkeşlik, geçimsizlik, sarhoşluk gibi fena huylarını itiyat haline getirdiği sabit olmak,

 6. Ehliyetsizliği ve kifayetsizliği amirlerinin yazılı beyan ve gizli tezkiye raporları ile sabit olmak ve hizmetinden istifade edilemeyeceğine kanaat getirilmek,

 7. Amirlerini, iş arkadaşlarını, ya da inceleme ve soruşturma ile görevli Kontrolör, Müfettiş ve Muhakkikleri, hizmetle ilgili bir sebepten dolayı, silahla tehdit etmek, yaralamak veya kendilerine hakaret etmek,

 8. Amirlerine, iş arkadaşlarına, iş sahiplerine küfretmek, sarkıntılık yapmak veya ahlaka aykırı fiil ve davranışlarda bulunmak,

 9. a href="http://www.tumgazeteler.com/haberleri/turk-ceza-kanunu/">Türk Ceza Kanunu`nun 53`üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmak.

 10. Kanun, tüzük, yönetmelik ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak verilen emirleri uyarıya rağmen yapmamak,

 11. Kendi kastı ya da ağır ihmali yüzünden, personelin emniyetini tehlikeye düşürmek, Sandık malı olan ya da emaneti altında bulunan makine, tesisat veya sair eşya ve maddeleri 10 günlük ücretinin tutarı ile ödenmeyecek derecede hasara uğratmak ( zararın miktarı ne olursa olsun tazminat isteme hakkı saklıdır. )

 12. Sandığa girişte doldurulan iş başvuru formunda, işe alınmasına mani olacak bir fiil veya suçunu gizlemek veya tahrif ederek bildirmek,

 13. İşyerinde, yedi günden fazla hapisle cezalandırılan ve cezası ertelenmeyen bir suç işlemek,

 14. Personeli Amirleri aleyhine tahrik etmek, verilen emirlere muhalefet maksadıyla toplanıp muhabere ve müzakerede bulunarak bir karar verip bu kararı tek başına veya toplu olarak uygulamak,

 15. Sandığa ait malları veya görevi icabı uhdesine tevdi edilen eşya vesaire yi, şahsi menfaat kastiyle satmak, işletmek veya kiraya vermek,

 16. Alım, satım, artırma ve eksiltme işlerine fesat karıştırarak Sandığı zarara sokmak veya karşı tarafı himaye etmek,

 17. Yetki ve nüfuzunu menfaat kastı ile kötüye kullanmak,

 

Usul ve Esaslarda Sayılmayan Kusurlu Haller

Madde 32- Kusurlu bir hareketin Bu Yönetmelikte sayılan, disiplin cezası verilmesini gerektiren hallerden hiçbirine uymaması bu fiil ve hareketin cezasız kalmasını gerektirmez. Bu takdirde kusurlu hareket, sayılmış olan suçlardan hangisine en yakın veya benzeri olarak görülürse o suça takdir edilen ceza verilir.

Tekerrür

Madde 33- Disiplin cezasını gerektiren aynı nitelikteki fiil ve hareketlerin bir yıl içinde iki kez tekerrürü halinde, ayrı nitelikteki fiil ve hareketlerin bir yıl içinde üçüncü kez tekerrürü halinde ise bir derece daha ağır olan ceza verilir.

Cezaların Hafifletilmesi

Madde 34- Geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve iyi veya çok iyi derecede sicil alan personel için verilecek cezalarda bir derece hafif olanı uygulanabilir.

Disiplin Cezası Vermeye Yetkili Amir ve Kurullar

Madde 35- Disiplin cezalarını vermeye yetkili makam, Yönetim Kuruludur. Ancak, uyarma cezasını Müdür, ücret kesim cezası ise Yönetim Kurulunca belirlenecek disiplin kurulu tarafından verilir.  

Disiplin Soruşturması

Madde 36- Disiplin soruşturmasını gerektiren hallerde durumdan haberdar olan personel keyfiyeti Müdüre intikal ettirir. Müdür tarafından görevlendirilecek soruşturmacı (Müdür Yardımcısı, Müdür Yardımcısının olmaması halinde Sandık Müdürünün görevlendireceği ünvanlı personel) soruşturmaya başlayarak:

 1. Tanıklar da dahil ilgililerden yazılı savunmalarını talep eder. İlgililer yedi gün içerisinde yazılı savunmalarını vermek zorundadırlar. Yedi gün içerisinde savunmasını vermeyenler savunma hakkından vazgeçmiş sayılırlar.

 2. Araştırılması gereken bir husus kalmadığı takdirde soruşturmacı; sonucu bir rapor ile Müdüre sunar.  Soruşturmacı; soruşturmayı on beş gün içerisinde tamamlamak zorundadır.

 3. Soruşturma dosyasını alan Müdür, yapacağı inceleme sonunda yetkisi dahilinde ise, gerekli cezayı verir. Disiplin Kuruluna veya Yönetim Kuruluna intikali gerekli ise, soruşturma dosyasını ilgili Kurula havale eder.

 

Disiplin Kurulunun Oluşum ve Çalışma Şekli

Madde 37- Disiplin Kurulu; Yönetim Kurulunca tespit edilecek üyenin başkanlığında, Müdür, Müdür Yardımcısı, İnsan Kaynakları Servisi Şefi ve hakkında soruşturma açılan personelin çalıştığı birimin Şefinden oluşur. Disiplin Kurulunda görüşülen personele dair soruşturmayı yapan kişi, Disiplin Kuruluna katılamaz.

Disiplin Kurulu; Disiplin Kurulu Başkanının çağrısı üzerine toplanır.

Disiplin Kurulu; bütün üyelerin katılımı ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Disiplin Kurulunda alınan kararlar, karar tutanak defterine yazılır ve üyelerce imzalanır. Karara iştirak etmeyen üye uymama sebeplerini gerekçeleriyle birlikte yazar ve imzalar.

Disiplin Kurulu; ilgilinin dosyasını ve her türlü evrakı incelemeye, gerek gördüğü takdirde doğrudan doğruya veya talimat yolu ile tanık ve bilirkişi dinlemeye ve olayın özelliğine göre mahallinde keşif yapmaya veya yaptırmaya yetkilidir.

Disiplin Kurulu'na intikal eden soruşturma dosyası on beş gün içerisinde görüşülerek karara bağlanır. Verilen kararlar ilgiliye imza karşılığı tebliğ edilir. İlgili; işyerinden ayrılmış ise; tebligat posta aracılığı ile yapılır.

Disiplin cezasını gerektiren kusurlu hareketi ile ayrıca zarara sebebiyet veren personele disiplin cezası verilmekle birlikte sebep olduğu zarar da tazmin ettirilir.

İş akdini fesih yetkisi Yönetim Kurulu'na aittir. 4857 Sayılı Yasanın 26. maddesindeki altı iş günü süresinin başlangıcı keyfiyetin Yönetim Kurulu'na yazılı olarak bildirildiği tarihtir.

 

İtiraz

Madde 38- İlgililerce; kendilerine verilen uyarma cezalarına karşı tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içerisinde Disiplin Kurulu nezdinde, Aylıktan kesme ve İşten Çıkarma cezasına karşı ise Yönetim Kurulu nezdinde itirazda bulunabilirler.

7 (yedi) gün içerisinde itiraz edilmeyen kararlar kesinleşir. İtiraz üzerine verilen kararlar kesindir. Kesinleşen disiplin cezaları personelin siciline işlenir.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Hasar ve Zararın Tespitine İlişkin Esaslar

 

Hasar ve Zararın Soruşturulması Usulü

Madde 39- Bu madde, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünde ve ticari işletmelerinde çalışan personelin görevleri dolayısıyla Kuruma verdirdikleri hasar ve zararın tespiti ve oluşmasında personelin kusur oranları ile ödeme koşullarına ilişkin esasları düzenler.

1-   Müdürlük Personelinin Kuruma verdirdikleri hasar ve zararın tespiti için olayın mahiyetine göre Sandık Müdürünün uygun göreceği iki veya üç temsilciden oluşan Hasar ve Zarar Tespit Kurulu kurulur.

Hasar ve Zarar tutanağında aşağıdaki hususlar belirtilir:

 1. Olayın mahiyeti, oluş şekli ve olaya karışan tüm şahıslar,

 2. Olayın mahiyeti ve oluş şekline göre şahsın veya şahısların kusurluluk derecesi,

 3. Gerçek zararın miktarı ve (b) bendindeki hallerde sorumlulara ödetilmesi gereken gerçek tazminat miktarı,

Tutanağa ilgililerin ve varsa tanıkların ifadeleri ile belgeler de eklenir.

Kurulca tespit olunan ve şahıslara ödetilmesi gereken gerçek zarar karşılığının ödenmesi için sorumlu veya sorumlulara tebligat yapılır.

 

2-

 1. Tespit edilen hasar ve zarar miktarının personelden tahsil edilmesi gerektiğinde, her bir taksit tutarının on gündelik toplam ücret tutarını geçmeyecek şekilde taksitlendirerek tahsil edilir.

 2. İtiraz eden kişi veya kişiler aleyhine açılan dava sonunda mahkemece hükmedilip kesinleşen kararda davaya dahil edilmeyen ve kendisinden şartlı olarak tahsilat yapılmış personelin kusur oranı arttığı takdirde, mahkemece saptanan kusur oranına göre, kendisine ödetilecek tazminat miktarı yeniden tespit edilir ve evvelce tahsil edilen 10 (on) gündelik tutarı ile ödemeyi kabul ettiği miktar toplamından başka geri kalan da kendisinden tahsil edilir.

 3. Kesinleşen mahkeme kararında davaya dahil edilmeyen personel yükletilen kusur oranı eksildiği veya kusur yükletilmediği takdirde; azalan kusur oranına veya kusursuzluk durumuna göre kendisinden fazla tahsil edilen tazminat miktarı varsa kişiye iade edilir.

 4. Müdürlük tarafından itiraz eden şahıs veya şahıslar aleyhine açılan dava sonunda mahkemece hükmedilip kesinleşen kararda; olaya karıştığı halde Hasar ve Zarar Tespit Kurulunca kendisine kusur yükletilmemesi nedeniyle itirazı söz konusu olmayan personelin kusuru saptandığı takdirde, evvelce tahsil edilmemiş 10 (on) gündelik tutarı kesilerek, geri kalan varsa taahhüt senedi alınarak kendisinden tahsil edilir.

 

 

3-Personelin dava açılmadan önce veya borç mahkemece hükme bağlandıktan sonra zarar karşılığı gündeliğinin bir aylık tutarının 1 / 4’den az olmamak ve en çok 6 ayda tamamen ödenmek kaydıyla taksitle ödemeyi teklif etmesi halinde; bu istek, Müdürlük tarafından mevzuat esasları uyarınca kendisinden taahhüt senedi alınarak kabul edilir.

Ancak; ihtilaf yargı mercilerine intikal etmiş bulunsa dahi bu maddenin personelin Sandığa olan borcunun taksitle ödenme imkânına ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Ticari İşletme ve Şirketlerde çalıştırılacak personel

Madde 40- Sandığın iştiraklerinde veya Sandık tarafından kurulacak iktisadi işletmelerde istihdam edilecek personel için bu esaslarda belirtilen hükümler uygulanır.

 

Usul ve Esaslarda Bulunmayan Hükümler

Madde 41- Bu Esaslarda hüküm bulunmayan hallerde 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri uygulanır. Söz konusu Kanunda da yer almıyorsa Genel Hükümlere aykırı kalmamak kaydıyla Yönetim Kurulunca alınan kararlar uygulanır.

 

Yürürlük

Madde 42- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde 43- Bu Esaslar PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürü tarafından yürütülür.

 

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

ÜYELİKTEN AYRILMA VE ÇIKARILMAYA DAİR

BİRİKMİŞ AİDAT VE KÂR PAYI ÖDEMESİ HESAPLAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 – Bu Esaslar; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesi gereğince Sandık üyeliğinden her hangi bir nedenle ayrılmış olmaları halinde,  Yönetmeliğin 45 inci maddesi gereğince Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesi işlemlerine ait usul ve esasları belirler.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 ve 45 inci maddeleri gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Esaslarda geçen deyimler:

PTT A.Ş.                 : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

BYS                         : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu      : BYS Yönetim Kurulunu,

Müdür                     : BYS Müdürünü,

İşletme                    : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                        : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları, İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Birikmiş Aidat ve Kâr Payı Ödemesinden Faydalanma

Belgeler ve Zamanaşımı

 

Birikmiş Aidat ve Kâr Payı Ödemesinden Faydalanacaklar

Madde 4- 1 (bir) yıl Sandık üyeliği bulunmak şartıyla:

 1. T. C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri gereğince emekli aylığı bağlananlar,

 2. Üyenin ölümü halinde,

 3. İstekleri dışında yasal düzenlemelerle Sandık üyeliği sona erenler,

 4. Sandık üyeliğinden istifa edenler,

 5. Yönetim Kurulu kararı ile Sandık üyeliğinden çıkarılanlar.

 

Birikmiş Aidat ve Kâr Payı Ödemesinden Faydalanmak İçin Gerekli Belgeler

Madde 5- Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesinden faydalanmak için üyelerin:

 1. Emekli aylığı bağlandığına veya yaş haddi sebebiyle görevden ayrıldığına dair PTT Anonim Şirketinden veya Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak onay yazısının aslını veya suretini,

 2. İstekleri dışında yasal düzenlemelerle sandık üyeliği sona ermiş ise bu düzenlemeye ait işten ayrılış belgesinin aslını veya suretini,

 3. Üyenin kadrosunun bulunduğu müdürlük tarafından tasdik edilmiş son üç aylık kesinti dökümünü, Sandığa göndermeleri veya teslim etmeleri gerekir.

 

Birikmiş Aidat ve Kâr Payı

Madde 6-

 1. Aidat: PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 31 inci maddesi gereğince yapılan aylık kesintilerdir. 

 2. Birikmiş Aidat: Üyelik süresince kesilen aidatların toplamıdır.

 3. Kâr payı: Yıllık Mali Bilânço sonuçlarına göre hesaplanacak olan yıllık Kâr payıdır.

 4. Kâr Payı Toplamı: Üyelik süresince üyelerin hesaplarına intikal eden Kâr paylarının toplamıdır.

 5. Toplam Birikim: Birikmiş aidat ile Kâr payı toplamıdır.

Üyelere yapılacak birikmiş aidat ve kâr payı ödemesi, Mali Genel Kurulca onaylandıktan sonra yapılır. 

Son yıla ait kâr payının yer alacağı bilânçonun çıkmaması halinde son yıla ait kâr payı Mali Genel

Kurulda kabul edilip kesinlik kazandıktan sonra ayrıca ödenir.

 

Kâr Payının Dağıtılması Şekli

Madde 7-  Üyenin yıllık Kârı aşağıdaki şekilde belirlenir.

u>Üyenin toplam birikimi x  Kâr Payı Oranı

                                 100

Eğer üye yıl içinde üyelikten ayrılır ise ayrıldığı ay itibariyle Kâr payı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Üyenin Yıllık Kârı ÷ 12 x Ayrıldığı Ay

 

Ödeme Esasları

Madde 8- Ödemeler; üyelerin dilekçeleri Sandığa ulaştığı tarihe göre sıra alırlar. Dilekçelerin Sandığa geldiği tarih müracaat tarihi olarak kabul edilir.  Müracaat tarihini  takip eden ayın 25'inden itibaren 5 iş günü içerisinde  ödemesi yapılır. Ödeme yapılırken; müracaat tarihindeki ayın aidat toplamının P sini geçen ödemeler, sonraki ayın sırasına girer.

Müracaat tarihindeki ayın aidat toplamının P'sini oluşturan limit miktarına, kısıtlı olarak son sırada giren müracaat sahibinin ödemesi de limit sınırına bağlı olmaksızın tam olarak ödenir.

Belgelendirilen aciliyet içeren talepler; Yönetim Kurulu kararına göre süre gözetmeksizin ödenir.

Emeklilik, vefat ödemeleri süre gözetilmeksizin ödenir. Toplu emeklilik hallerinde ödeme üç aya kadar ertelenebilir.

Sandık üyeliğinden ayrılan üyelerin Destek Fonu Üyeliği de mevcut ise, Destek Fonu Birikimi dikkate alınmaksızın Sandık Üyeliğindeki birikimine göre limit dahilinde ödemesi yapılır.

 

Zamanaşımı

Madde 9- Her hangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrılanların; kendilerine yazılı tebligat da bulunulmasına rağmen 5(beş) yıl içerisinde üyenin kendisi veya ölümü halinde kanuni mirasçılarının müracaat etmemeleri halinde toplam birikimleri Sandığa gelir kaydedilir.

 

Yürürlük

Madde 10- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

DÖRDÜNCÜ KISIM

DESTEK FONU HESAPLAMA ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyelerinin belirli bir aidat ödemeleri karşılığı Destek Fonuna giren üyelerin işlemleri ile ilgili hükümleri düzenler.

 

Dayanak

Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimlerden;

Fon                                  : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Destek fonunu,

PTT A.Ş.                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

BYS                                 : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme                            :Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Üyeliğe Giriş Şartları, Üyelik Aidatı ve Ödenecek Primler

 

Üyeliğe Giriş Şartları

Madde 4- Destek fonuna girmek isteyen personelin PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı üyesi olması şarttır.

 

Aidat Miktarı

Madde 5-  Destek fonu aidatları alt limiti her yıl Ocak ayından geçerli olmak üzere Yönetim Kurulunca belirlenir. Üyelerin yıl içerisinde seçtiği basamağı değiştirme hakkı saklıdır. Destek Fonuna yılın her ayında girmek mümkündür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Fonun Gelirleri ve Değerlendirme Usulleri

 

Fonun Gelirleri

Madde 6- Fonun Gelirleri

a)   Üye aidatlarından,

b)   Üye aidatlarının değerlendirilmesinden oluşan Kârlardan,

ibarettir.

 

 

Fon Gelirlerinin Değerlendirilmesi

Madde 7- Fon, amacını gerçekleştirebilmek için;

 1.   Yönetim Kurulunun uygun bulacağı yatırım araçlarında değerlendirir.

 2.    Fon gelirinden hiçbir şekilde gayrimenkul satın alınamaz.

 3.    Sandık nakdinin yetersiz olması halinde, paranın aktarıldığı gün itibariyle bankalardan alınacak vadeli mevduata uygulanan en yüksek faiz oranının uygulanması koşuluyla Sandığa borç para verebilir. Ayrıca Yönetim Kurulunun uygun görmesi halinde, Sandık üyelerine Destek Fonundan kredi kullandırılabilir. Kullandırılan kredilerin gelir, gider ve masrafları Fon rezervinden takip edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fondan Ayrılma ve Diğer Esaslar

 

Fondan Ayrılma

Madde 8- Fon'a katılan üyeler istedikleri anda fondan ayrılma hakkına sahiptir. Ancak emeklilik, ölüm ve maluliyet halleri dışında ayrılanlardan;

a)    Bir yılını doldurmayanlara sadece anaparası,

b)  Biryılını dolduranlara anapara ve faizleri,

c)   Kendi isteği olmaksızın, yasal düzenlemeler sebebiyle Sandık üyeliği sona erenlere anaparası faizleri ile birlikte, ödenir.

Bir yılını dolduran ve fondan ayrılmak isteyenler son yılın kâr payını alabilmek için, içinde bulunulan yılın mali bilânçosunun çıkartılmasını beklemek zorundadırlar. Ancak, bu hesaplamada "c" fıkrasında sözü edilen üyelerin üyelik sürelerinin bir yılı doldurmuş olması şartı aranmaz.

Sadece Destek Fonundan ayrılma talebinde bulunanların ödemesi, müracaat tarihini  takip eden ayın 25' inden itibaren 5 iş günü içerisinde  ödemesi yapılır.


Kâr Payının Dağıtılması Şekli

Madde 9- Üyenin yıllık Kârı aşağıdaki şekilde belirlenir.

u>Üyenin Toplam Birikimi x Kâr Payı Oranı

                                 100

Eğer üye yıl içinde üyelikten ayrılır ise ayrıldığı ay itibariyle Kâr payı aşağıdaki formülle hesaplanır.

Üyenin Yıllık Kârı ÷ 12 x Ayrıldığı Ay

 

Muhasebe kayıtları

Madde 10- Fon’a ait muhasebe kayıtları PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı tarafından Sandığın hesaplarından ayrı olarak genel esaslar dâhilinde tutulur. Üyelere ait aidat ve kâr payları kişisel olarak takip edilir.

 

Sandık Hizmet Payı

Madde 11- Fonun, yönetim ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak gelirlerinden % 2 oranında Sandık Payı ayrılır.

 

Zaman Aşımı

Madde 12- Herhangi bir nedenle 5 yıl içerisinde alınmayan paralar Fon’a gelir kaydedilir.

 

Yürürlük

Madde 13- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

BEŞİNCİ KISIM

DÖNEM İÇİ ÖDEMELİ DESTEK FONU ESASLARI

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

Amaç

Madde 1 – Bu Esasların amacı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılan üyeler ile Sandık üyelerine aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesi çerçevesinde Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

Madde 2 – Bu Esaslar Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre PTT Anonim Şirketinden emekli olmak suretiyle ayrılanlar ile Sandık üyeleri ve çalışanlarına uygulanır.

 

Tanımlar

Madde 3 – Bu Esaslarda geçen aşağıdaki deyimler;

Sandık                     : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğünü,

Üye                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 32. maddesindeki üyeleri, PTT A.Ş.’ den herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç)  Sandıktan ayrılan üyeler ve PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle bağlı işyerleri ve ticari işletmelerde çalışanlarından fona katılanları,

İştirakçi                  : Dönem içi Ödemeli Destek Fonu esaslarına göre Kâr payı ödemesi yapılan üyeleri.

Yönetmelik             : Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğini,

Dönem İçi Ödeme   : İştirakçilerin bu esaslar çerçevesinde Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğine göre Sandığa bırakacakları para karşılığında bağlanacak ve ömür boyu veya sistemden çıkıncaya kadar ödenen Kâr payı tutarı,

Faiz                         : Kâr payının belirlenmesinde kullanılan faiz oranını,

Fon                         : Dönem İçi Ödemeli Destek Fonunda toplanan paralar ve bunların gelirlerini,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Yararlanma – Sisteme Giriş ve Ayrılma – İdare - İşletme

 

Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan Yararlanma Koşulları

Madde 4 – Bu Esaslarda yer alan hükümlere göre ödenecek Kâr paylarından; Sandık Yönetmeliğinin 32 inci maddesine göre üye olanlar Sandıktan ve PTT A.Ş.’ den herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç)  ayrılanlar, Sandık üyeleri ile PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı çalışanları yararlanabilirler. Ancak, bu esasların yürürlük tarihinden itibaren herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç) ayrılmış olanların ve yeniden müracaat ederek bu sistemden yararlanmak isteyenlerin Sandığa başvurmaları gerekir.

 

Sisteme Giriş Tutarı

Madde 5 – Sandıktan ve PTT A.Ş.’ den herhangi bir sebeple (Devlet Memurluğundan çıkarılma ve iş akdi ve sözleşme feshi halleri hariç) ayrılan üyeler ile Sandık üyeleri ve Sandık çalışanları 500,00.- TL’ den az olmamak üzere istenen miktarda Sandığa para yatırmak suretiyle Dönem İçi Ödemeli Destek Fonuna girerler ve bir yıllık bir bekleme süresinden sonra Kâr payı almaya hak kazanırlar.

 

Sistemden Ayrılma

Madde 6 - İştirakçi; sistemden giriş tarihinden bir yıl sonra istediği tarihte ayrılabilir.Bir yılını doldurmadan Fondan ayrılanlara sadece anaparası ödenir.Ödenmeyen kâr payı Dönem İçi Ödemeli Destek Fonuna gelir kaydedilir. Bir yılını doldurduktan sonra ayrılan üyeye ayrılış tarihindeki rezervi kendisine ödenir. Ancak üye bir yıllık süreyi doldurduktan sonra rezervinin yarısına kadarını çekme hakkına sahip olup kalan bakiye üzerinden sistemde kalmaya devam edebilir.Üyenin anaparası 500,00.-TL'nin altına düşemez.Üye, rezervinin yarısına kadar çekme işlemini bir defaya mahsus yapabilir.

Kâr payı almayı hak eden üye rezervinin bir kısmını almayı talep eder ise talep tarihindeki rezervinden ileriye dönük Kâr payı iptal edilerek gerekli ödeme yapılır. Bir yıl sonunda şartları uygun olduğu takdirde yeniden kâr payı ödemesi yapılır.

 

Fonun İdaresi

Madde 7 – Fon, Yönetim Kurulu Kararlarına göre Sandık Müdürlüğü tarafından idare edilir. Sandığın yetkili organlarınca denetlenir.

 

Fonun İşletilmesi

Madde 8 – Fon mevcutları, Sandık mevcutlarından ayrı olarak işletilir. Fon mevcutları hiçbir suretle Sandığın finansman ihtiyacında kullanılamaz. Sandık Mevcutlarından fona aktarma yapılamaz.

 

Fonun Muhasebesi

Madde 9 – Fon hesaplarının muhasebesi ayrı tutulur ve ayrı bilanço ve kâr zarar tablosu düzenlenir. Ancak Sandık faaliyetleri ile birlikte tek bir bilanço şeklinde ibra için Genel Kurula sunulur.

 

Sandık Payı

Madde 10 – Fonun, yönetim ve her türlü giderlerinin karşılığı olarak gelirlerinden % 2 oranında Sandık Payı ayrılır.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kâr Payı Ödeme Hükümleri

 

Kâr Payı Ödemesi

Madde 11 – İştirakçilere yıllık fon getirisinin % 60’ı oranında Kâr payı ödenir. Kalan % 40 miktar gelecek yıllarda daha fazla Kâr payı ödemek maksadıyla rezervine ilave edilir. Bu kâr payı üyenin hayatta kaldığı müddetçe veya sistemde kaldığı sürece iştirakçinin kendisine ödenir.

 

Üyenin Ölümü Halinde Ödeme

Madde 12 – İştirakçinin vefatı halinde mirasçılarının ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde müracaat etmeleri kaydıyla müracaat tarihindeki kâr paylı birikimi kendilerine ödenir.

Vefat eden iştirakçinin mirasçıları tarafından beş yıl içerisinde müracaat edilmediği takdirde iştirakçinin kâr paylı birikimi Sandığa gelir kaydedilir. 

 

Kâr Payı ve Ödeme Zamanı

Madde 13 – Kâr Payı ödemelerine sisteme girildikten bir yıl sonra başlanır ve üç ayda bir dönem başını izleyen ayın ilk on beş günü içinde ödenir. Yapılacak ödemeler iştirakçi tarafından hiçbir surette bir başkasına devir ve temlik edilemez.

Bu konudaki tasarruflar hükümsüzdür. Ödemeler iştirakçi adına açılmış banka hesabına veya posta çeki hesabına yapılır.

 

Vergi Resim Harç

Madde 14 – Mevzuata göre ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlar yapılacak ödemelerden mahsup edilir.

 

Sözleşme

Madde 15 – İştirakçi ile bu Esaslara göre ödenecek Kâr payı ile ilgili hususları belirten bir sözleşme imzalanır.

 

Yürürlük

Madde 16 – PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

ALTINCI KISIM

BORÇ PARA VERME FONU ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesine istinaden Sandık Üyelerine borç para verme esaslarını belirlemek için düzenlenmiştir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimlerden;

PTT A.Ş.                 : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

BYS                         : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu      : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu

Müdür                     : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme                    : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                        : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

Kefil                        : Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri hariç PTT A.Ş. Personelini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Borç Para Verme Fonu Esasları

 

Borç Para Verme Esaslarının Belirlenmesi

Madde 4- Sandık; üyelerinin borç para isteklerinin karşılanması için parasal kaynakların elverdiği ölçüde borç verme hizmetlerine kaynak ayırır. Sandık imkânları dâhilinde üyelere verilecek borç para limitleri Yönetim Kurulunca tespit edilir. Sandık üyeleri, belirlenen limitleri aşmamak, tatil ve sair hizmetler karşılığında verilen krediler hariç, 500.00.-TL’ den az olmamak ve bu maddede belirtilen kıdem karşılığı vadeleri aşmamak kaydıyla istedikleri miktarda kredi talebinde bulunabilirler. Buna göre:

 A-) Talep edilen kredi  tutarı; üyenin talep tarihi itibariyle Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamını aşmıyor ise kefil şartı aranmaz. Bu durumda kredi kullanan üye, üyeliğini devam ettirmekle birlikte Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundan ayrılmak istediği takdirde Sandıktaki mevcut rezervinin, kalan borcunu karşılamaması halinde rezervi müsait olana kadar Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikimlerini çekemez.

Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı kadar kredi kullanacak üyenin Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonundaki birikim tutarının kullanacağı kredi için bloke edileceğine ilişkin beyan dilekçesinin alınması gerekir.

Ancak talep edilen kredi, Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı üzerinde olması halinde Sandık üyelerinin, icra, temlik ve benzeri kesintisi bulunulanlar hariç 20.000-TL'ye kadar PTT A.Ş. Personelinden tek kefil, 20.000-TL'yi aşması halinde ise, PTT A.Ş. Personeli iki kişiyi kefil göstermeleri zorunludur.

Kredi talebinde bulunan üyenin ve kefillerinin kadrosunun bağlı bulunduğu veya geçici görevli olarak çalıştığı daire amiri tarafından icra, temlik ve benzeri kesintilerinin olmadığı, her hangi bir nedenle açığa alınmadığı ve halen görevine devam ettiğine dair tasdikli  Borç ve Temlik Senedi ile birlikte son aya ait tasdikli maaş bordrosunun gönderilmesi zorunludur. Kredi talep eden üyenin açığa alınması durumunda kredi ödemesi yapılmaz.

B-) Kredi talep eden üyenin net maaşında 1/5'den fazla haciz ve benzeri kısıtlama bulunması halinde, en fazla Sandıktaki kıdem süresine göre üyenin kullanabileceği kredi miktarını aşmamak şartıyla Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamının 20.000.00.-TL fazlası kadar kredi verilebilir. Fakat üyenin Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervi toplamı kadar kredi talep etmesi halinde haciz ve benzeri kısıtlamalarla ilgili şartlar aranmaz.

Maaşında icra, temlik ve  benzeri kesintisi bulunan üyenin bu krediyi alabilmesi için;

1-Maaşının icra, temlik ve benzeri kesintiler mahsup edildikten sonra kalan tutarının BYS kesintilerini karşılaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisinin olmaması,

2-Kefillerinin; mevcut üyenin maaşındaki icra, temlik ve benzeri kesintisinden haberi olduğuna ilişkin beyan dilekçelerinin borç ve temlik senedine eklenmesi, maaşlarında icra, temlik ve benzeri kısıtlama olmaması ve geçmişe yönelik eksik kesintisi olmaması,

3-Üye tarafından en son ayın maaş bordrosunun çalışılan müdürlükten alınarak ilgili daire amiri tarafından toplam icra, temlik ve benzeri kesintilerinin maaş bordrosuna yazılarak imzalanıp mühürlenmesi gerekmektedir.

C-) PTT A.Ş.' den ücretsiz izne ayrılıp izin dönüşü yeniden PTT A.Ş.' de göreve başlayan ve Sandık üyeliğinin devamı için Sandığa yazılı başvuruda bulunanlar hariç olmak üzere; üyenin kredi kullanabilmesi için kendisinin ve kefillerinin tahsilât denetim borcu bulunmaması gerekir.

D-) Sandıktaki kıdem sürelerine göre üyelerin kullanabilecekleri kredi miktarları aşağıda gösterilmiştir.

 a- İlk aidat kesintisi yapılmış üye azami    18 ay  vadeli                                  25.000- TL

 b- 6 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  18 ay  vadeli                                33.000- TL

c- 12 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami  18 ay vadeli                                 46.000-TL

ç- 24 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  48.000- TL

d- 36 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  50.000- TL

e- 48 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  58.000- TL

f- 60 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                   66.000- TL

g- 72 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  68.000- TL

ğ- 84 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  69.000- TL

h- 96 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  72.000- TL

ı- 120 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                 75.000- TL

i- 180 ay aidat kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                                  87.000- TL

j- 240 ay aidat ve üzeri kesintisi yapılmış üye azami 18 ay vadeli                  100.000- TL

Ancak, 100.000-TL üzeri kredi taleplerinde maksimum 12 ay vade uygulanacaktır. Sandık üyesinin tablodaki kıdem ve limitleri dikkate alınmaksızın Sandık, Destek Fonu ve Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu birikimleri toplamı kadar, ayrıca; 180 ay ve üzeri kıdemi bulunan üyelerimize birikimlerinin yüzde15 fazlasına kadar kredi kullandırılabilir.

Borç Para İsteme Şartları

Madde 5- İlk aidat kesintisi yapılmış Sandık üyeleri ile aldığı kredinin borç taksitlerinin en az 1/3’ü  maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir.

 

Borç İsteme Şekli

Madde 6-Sandıktan kredi talebinde bulunan üye, Borç ve Temlik Senedini eksiksiz olarak doldurup yetkili amirlerine tasdik ettirdikten sonra aslını Sandığa gönderir. Faksla gönderilen senetlerin aslı Sandığa gelmeden ödeme yapılmaz.

 

 

Borç İsteklerinin Karşılanması

Madde 7- Borç ve Temlik Senetleri sandığa geliş tarih ve sıra numarasına göre işleme tabi tutulur. Yurt dışı tedavi için yapılan kredi talepleri sıra gözetmeksizin derhal yerine getirilir.

Borç ve Temlik Senedinde eksiklik bulunan üyelere kredi ödemesi yapılmaz. Kredi ödemesi üyenin kişisel posta çeki hesabına yatırılır. Hangi sebeple olursa olsun Sandık Müdürlüğü veznesinden ödeme yapılmaz.

Herhangi bir sebeple kredi talebi kabul edilmeyen üyelere senedin Sandığa intikal ettiği tarihten itibaren otuz gün içinde kredi talebinin kabul edilmeme sebebi yazılı olarak bildirilir.

 

Borç Taksitleri ve Değişikliklerin Bildirilmesi

Madde 8- Borç taksitleri kredinin talep sahibinin Posta Çeki Hesabına aktarıldığı tarih itibariyle çıkarılacak ilk tahsilat bordrosuna dahil edilmek suretiyle başlar. Paranın hesaplara aktarıldığı ve borç kaydının yapıldığı tarih faiz başlangıcıdır

Kredi almış veya borç kaydı yapılmış üyenin borcunu defaten ödemesi halinde; defaten ödeme tarihine kadar tahakkuk eden faiz kendisinden tahsil edilir, geriye kalan faiz üyeden alınmaz. Ayrıca üyenin bordro harici kısmi ödemede bulunması halinde dilekçesi alınmak kaydıyla tahsilât yapılır, kalan miktar ise kredi başlangıcındaki faiz oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden taksitlendirilir. Ancak taksit sayısı mevcudun üzerine çıkamaz. Üyenin herhangi bir nedenle üyelikten ayrılması ve birikimleri mahsup edildikten sonra kalan borcunu taksitler halinde ödemek istemesi halinde de bu işlemler uygulanır.

Taksitlerin en az 1/3’ü  maaşından kesilen üye tekrar kredi talebinde bulunabilir.

Memuriyet yerleri değişen üyelerin borçları ve aylık taksitlerinin tahsilinin kesintisiz yapılması için birim amirleri tarafından nakil fişleri naklen gittikleri yere ve Sandığa gönderilir.

Faiz Oranları

Madde 9- Üyenin kullandığı krediye; kredi ödemesinin yapıldığı tarihten itibaren faiz tahakkuk ettirilir. Uygulanacak faiz oranı belirlenirken; her ayın ilk işlem günü PTT A.Ş nin maaş ödeme anlaşması yaptığı bankanın tüketici kredilerine uyguladığı en yüksek aylık maliyetli faiz oranı baz alınır, 1-12 ay vadeye kadar bu orandan 0,25 puan indirim yapılır, 13-18 ay vadelerde ise alınan orandan 0,10 puan indirim yapılarak faiz oranları tespit edilir.

Ekonomik şartlarda meydana gelen değişim ve dalgalanmalar ile olağan üstü hallerde her ayın ilk iş günü beklenmeden  gerekli tedbirler alınır.

Verilen kredilerden  masraf ve yasal kesintiler düşüldükten sonra kalan miktar net olarak ödenir.


Yurt Dışı Tedavisinde Borç Para Verilmesi Esasları

Madde 10- Üyenin, kendisinin veya bakmakla mükellef olduğu aile bireylerinden birinin yurt dışında tedavileri gerektiğinde üyeye brüt asgari ücretin üç katına kadar 24 ay vadeli kredi verilir. Verilen kredinin faiz oranı Normal Avans kredisi faiz oranını aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Kredinin verilebilmesi için yurtdışında tedavi gerektiğine dair Sağlık Bakanlığınca yetkili kılınan hastanelerden alınan heyet raporlarının ibrazı gerekir.

 

Borcun Ödenmesi

Madde 11- Genel Yönetmeliğin 32. maddesi gereğince üyeliği sona erenlerden Sandık aidat ve borç taksitlerini, yapılacak bildirime rağmen ödemekten imtina edenlerin Sandık ve varsa Destek Fonu ile Dönem İçi Ödemeli Destek Fonu rezervleri toplamı düşüldükten sonra kalan borç miktarı, umumi hükümlere göre tahsil edilir.

                                                               

Acil İhtiyaç Kredisi

Madde 12- Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Acil İhtiyaç Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az 1 (bir) aidat kesintisi yapılması kaydıyla maddi sıkıntılarının giderilmesi için azami 25.000,00-TL' ye kadar 12 ay vadeli kredi verilebilir.

Kredi talebinde bulunan üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunmaması halinde kefilsiz kredi verilebilir. Maaşında icra, temlik ve benzeri kısıtlama bulunan üyenin ise, PTT A.Ş. personeli iki kişiyi kefil göstermesi zorunludur. Bu durumda bulunan üyenin, birim amiri tarafından son aya ait onaylı maaş bordroları ile kefillerin söz konusu kesintilerden bilgi sahibi olduğuna ilişkin beyanının yazılı olarak Borç ve Temlik Senedine iliştirilmesi zorunludur.  Acil İhtiyaç Kredisi borcunun tamamını ödeyen üye, maaşının PTT BYS kesintilerini karşılaması durumunda yeniden kredi kullanabilir. Faiz oranı ise, normal avans kredilerine uygulanan faiz oranına 0,15 puan ilave edilerek tespit edilir.


Kampanya Kredileri

Madde 13- Üyelerin Sandıktaki kıdem sürelerine göre kullanabilecekleri kredi miktarı dikkate alınmaksızın, Kampanya Kredisi talebinde bulunan üyelere, en az bir aidat kesintisi yapılması kaydıyla İştirakler, İşletmeler ve Tesisler Servisi tarafından sağlanan ürün ve sair hizmet bedelleri karşılığında, üyenin net maaşında icra, temlik ve benzeri kesinti bulunmaması şartıyla 25.000,00.- TL'ye kadar azami 12 ay vadeli ve tek kefilli kredi verilebilir.


Önceki Borçların Ödenmesi

Madde 14- Bu esasların yürürlüğe girdiği tarihten önce alınan borçların taksitleri önceki mevzuat dâhilinde tahsil edilir.

 

Yürürlük

Madde 15- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

YEDİNCİ KISIM

SOSYAL YARDIMLAR İLE İLGİLİ ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 38, 39, 40 ve 41 inci maddeleri gereğince Sandığın üyelerine veya ölümlerinde mirasçılarına yapılacak Ölüm, Maluliyet, Doğal Afet ve Emeklilik Yardımları ile ilgili her türlü işlemler hakkında bu esaslar uygulanır.

 

Dayanak

Madde 2- Bu Esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu Esaslarda geçen deyimler:

PTT A.Ş.                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

BYS                                 : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme                             :Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Ölüm Yardımı Esasları

 

Ölüm Yardımından Faydalanacaklar

Madde 4 - Sandık üyesinin ölümü halinde yasal mirasçılarına, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payı ödemesinden ayrı olarak vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 8 (sekiz ) katı Ölüm Yardımı ödenir.

Eşinin ölümü halinde; vefat tarihindeki brüt asgari ücretin 5 (beş)  katı,

Çocuğunun ölümünde ise brüt asgari ücretin 3 (üç) katı Ölüm Yardımı ödenir.

 

Madde 5 - Üyenin başkaları tarafından kasten veya taksirle öldürülmesi sonucu yasal mirasçılar ölüm yardımından faydalanır. Ayrıca görev başında şehit edilen üyelerin kredi borçları Sandık tarafından karşılanır. Ancak; Üyenin, eşini veya çocuğunu kasten öldürmesi halinde üye bu sebeple ölüm yardımı alamaz. Aynı şekilde eş veya çocuğun üyeyi kasten öldürmesi halinde suçu işlemiş olan eş veya çocuk ölüm yardımından faydalanamaz.

Suçun taksirle işlenmesi halinde ölüm yardımından faydalanır.

 

Ölüm Yardımının Ödenmesi

Madde 6- Ölüm yardımının hak sahibine ödenebilmesi için ölümün resmi belgelerle ispatı gerekir.

 

 

Eş ve Çocuk Ölümünde Gerekli Belgeler

Madde 7 - Eşin Ölümünde talep sahibinin;

a)  Ölüm Belgesinin aslı veya bir suretini,

b)  Vukuatlı nüfus kayıt örneğinin,

Talebine eklenmesi gerekir.

 

Çocuk Ölümünde;

Yukarıda (a) ve (b) bendinde belirtilen belgenin yanı sıra, çocuk 25 yaşından büyük ise çocuk yardımından yararlandığını gösteren ünitesinden alınacak belgeyi; ölü doğumda ise doğumun miadında (180–300 gün) olduğuna ilişkin doktor raporunu da talebine ekler. Ölen çocuğun anne ve babasının her ikisi de Sandık üyesi olması halinde,  ölüm yardımı yalnız çocuğun velayetine sahip olan üyeye yapılır. Üyenin birden fazla çocuğunun aynı anda ölmesi halinde her bir çocuk için ayrı ayrı; çoğul gebelikteki ölü doğum halinde ise yalnızca tek çocuk için ölüm yardımı yapılır.

 

Ölüm Yardımında Zaman Aşımı

Madde 8 - Ölüm yardımının ödenebilmesi için ölüm tarihinden itibaren beş yıl içerisinde Sandığa başvuruda bulunulması gerekir. Bu süre içerisinde alınmayan ölüm yardımı Sandığa gelir kaydedilir. Ancak ölümün şüpheli olması halinde beş yıllık zaman aşımı süresi mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Maluliyet Yardımı Esasları

 

Maluliyet Yardımından Faydalanacaklar

Madde 9 - Maluliyet Yardımı Genel Yönetmeliğin 39 uncu maddesindeki hükümlere göre aşağıdaki şartlarda ödenir:

Üyelerden kaza veya sakatlık nedeniyle fikren veya bedenen kazanç sağlayamayacak bir duruma gelenler ile tedavisi imkânsız bir hastalık nedeniyle görev yapamayacak durumda olup T.C. Emekli Sandığı veya Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince malulen emekliye sevk edilenlere, kesin işlemli rapor tarihindeki brüt asgari ücretin 5 (beş) katına kadar maluliyet yardımı net olarak ödenir. Maluliyet yardımı alanlara ayrıca, Genel Yönetmeliğin 45 inci maddesindeki Birikmiş Aidat ve Kâr Payları da ödenir. 

Maluliyet Yardımı Ödeme Şartları

Madde 10 - Maluliyet yardımı ödenebilmesi için;

 1.    Tam ve daimi maluliyet hallerinde, kaza hariç, üyenin kesin işlemli rapor tarihinden bir yıl önce Sandığa üye olması şartı aranır.

 2.    Kazaya bağlı daimi ve kısmı maluliyet halinde ise maluliyete sebebiyet veren olayın, Sandık üyeliğine girilerek ilk aidatın ödendiği tarihten sonra vuku bulması gerekir.

 3.    Hastalık nedeniyle kısmi maluliyet yardımı alarak Sandıktan ayrılan üyelere, Genel Yönetmeliğin 45.  maddesindeki Kâr payının da ödenebilmesi için, Sandık üyeliğinde bir yılı doldurmuş olmaları gerekir.

 

Maluliyet Yardımı İçin Gerekli Belgeler

Madde 11 - Maluliyet yardımları için; maluliyeti tespit eden kesin işlemli Sağlık Kurulu raporu ile T. C. Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu veya Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.’ den maluliyet durumunu bildiren yazının aslı veya suretinin Sandığa verilmesi veya gönderilmesi gerekir. Kazaya bağlı kısmi maluliyetlerde ise kaza raporu ve tutanakların aslı veya tasdikli suretleri de istenir.

 

Maluliyet Yardımının Ödenmesi

Madde 12 - Sandıktan maluliyet yardımı almak suretiyle Sandık üyeliğinden ayrılanlara toplam yardımlarından Sandığa olan borçları düşüldükten sonra kalan miktarı ödenir. Maluliyetin ağırlığı sebebiyle kendisine ödeme imkânı bulunmayanlara fiilen baktığı tevsik olunan kimseler vasıtası ile ödeme yapılır.

 

Maluliyet Yardımlarının Ödenmemesi Halleri

Madde 13-

 1.    Kasten husule getirilen sakatlıklar ile alkol ve uyuşturucu maddelerin kullanılması sonucu ortaya çıkan maluliyetler hallerinde maluliyet yardımı yapılmaz. Üyeye sadece hak ettiği Birikmiş Aidat ve Kâr payları ödenir.

 2.    Sırf ihtiyarlık dolayısıyla çalışamamak veya kudretten düşme maluliyet sayılmaz. Altmış beş yaşından sonra meydana gelen maluliyetin sebebi ne olursa olsun herhangi bir maluliyet yardımını gerektirmez.

 

Maluliyet Yardımında Zaman Aşımı

Madde 14 - Maluliyet yardımının yapılmasına hak kazanıldığından itibaren beş yıl içerisinde Sandığa yazılı olarak başvurulmadığı takdirde maluliyet yardımı ödenmez.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Doğal Afet Yardımı

 

Doğal Afet Yardımı

Madde 15- Doğal Afet Yardımı Genel Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesindeki hükümlere göre aşağıdaki şekilde ödenir.

a)Ağır Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 3 (üç) katına kadar,

b)Orta Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 2 (iki) katına kadar,

c)Az Hasar Durumlarında; Hasarın vuku bulduğu tarihteki brüt asgari ücretin 1 (bir) katına kadar Doğal Afet Yardımı yapılır.

Buna göre;

Deprem, heyelan ve su baskınlarında zarar görenlerin, Hasar Tespit Komisyonu raporu veya ilgili resmi kurumlardan alınacak belgenin, yangında ise, İtfaiye Teşkilatından alınacak raporun ibraz edilmesi gerekir.

Her iki durumda da istenilen belgelerin yanı sıra;

 1. İkametgâh belgesinin,

 2. Gayrimenkul’ün tapu senedi suretinin,

 3. Kira sözleşmesinin bir örneğinin,

 

Sandığa gönderilmesi halinde ödeme yapılır

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Emeklilik Yardımı

Emeklilik Yardımı

Madde 16 –  Sandık üyeliğinde kesintisiz toplam 15 yılını dolduran ve PTT A.Ş.’ den emekli olmak suretiyle ayrılan üyelere 1(bir) adet Cumhuriyet altını verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 17 – PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

SEKİZİNCİ KISIM

DELEGE SEÇİMİ ve GENEL KURULLARA İLİŞKİN ESASLAR

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1 – Bu esaslar; Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Kurullarında Sandık üyelerini temsil edecek delegelerin seçimi ile Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında uygulanacak usul ve esasları gösterir.

 

Dayanak

Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimler;

PTT A.Ş.                         : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

BYS                                 : Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu              : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim Kurulunu,

Müdür                             : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürünü,

İşletme                             :Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                                : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

Delege                             : Sandık üyelerini Genel Kurul Toplantılarında temsil etmek üzere üyeler tarafından üç yıl için seçilen Sandık üyelerini,

Hazirun Cetveli              : Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Delegelerin isim listesini,

Gündem                          : Genel Kurulda görüşülecek konuları,

İfade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Delege ve Seçim Usulleri

Delege Sayısı

Madde 4 - Delege üye sayısı 150 dir.

 

Delege Olma Şartları

Madde 5 –

 1. Delege adayı olabilmek için ilk üyelik aidatının kesildiği tarihten itibaren en az bir yıl Sandık üyesi olmak,

 2. PTT A.Ş. ve bağlı olduğu birimlerde fiilen çalışıyor olmak.

 

Bir Delegeye Düşen Üye Sayısı

Madde 6 - Kaç üyeye bir delege isabet edeceği Aralık bordrosu itibariyle Sandıkta kayıtlı ve üye olma şartlarını taşıyan toplam üye sayısının 150' ye bölünmesi suretiyle belirlenir.

 

 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Birimlerine Düşen Delege Sayısının Tespiti

Madde 7 - Her ilden Genel Kurula katılacak delege sayısı, o ildeki Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.  Başmüdürlüklerinin tüm birimlerindeki toplam Sandık üyeleri sayısının bir delegeye düşen üye sayısına bölünmesi ve öncelikle bölme işlemi sonucundaki tam sayılar esas alınarak tespit edilir.

Yukarıda açıklandığı şekilde bulunan delege sayısı toplam delege sayısı olan 150' den noksan kaldığı takdirde, il bazında bölme işlemi sonucunda çıkan tam üye sayısından artan kesirlerin en yüksek olanından başlanılmak suretiyle, her kesir için bir ilave delege hesap edilerek noksan kalan delege sayısı tamamlanıncaya kadar artan kesirler değerlendirilir. Delege sayısı tamamlandıktan sonra diğer kesirler dikkate alınmaz.

Üye sayısı bir delegeye düşen üye sayısının yarısından az olan iller, Seçim Kurulu tarafından bir delege çıkabilecek şekilde çevredeki illerle gruplandırılır veya çevre illerden birinin üyeleri ile müştereken oy kullanması sağlanır.

 

Delege Seçiminin Üyelere Duyurulması ve Adaylığa Müracaat

Madde 8 – Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Genel Yönetmeliği gereğince üç yılda bir, Sandık Müdürlüğü tarafından oluşturulan üç kişilik Sandık Seçim Kurulu, Sandık Müdürlüğünden alınacak Sandığa kayıtlı üye sayısı üzerinden birimlere düşen delege sayısını yedinci madde de belirtilen esaslara göre tespit ederek durumu Sandık Yönetim Kurulunun onayına sunar. Sandık Yönetim Kurulu onayladıktan sonra Sandık Seçim Kurulu Başkanlığı, PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü, Başmüdürlükleri ve müstakil ünitelerine bir genelge ile delege seçimini duyurur.

Duyurudan sonra delege seçilmek isteyen Sandık üyeleri, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kuruluna genelgede belirtilen tarih ve saate kadar yazılı olarak müracaat etmek zorundadır. Bu tarih ve saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmaz.

 

Delege Seçiminin Ne Zaman Yapılacağı ve Delege Adaylarının Üyelere Duyurulması

Madde 9 - Delege seçimi; seçim yılının en geç Şubat ayında yapılır. Seçim tarihi ile delege seçilmek için başvuranların ad ve adreslerini gösterir, iller itibariyle düzenlenecek listeler seçim tarihinden en az bir hafta önce Sandık Seçim kurulunca bir genelge ile Sandık üyelerine duyurulur. Bu duyurunun illerdeki tüm iş yerlerinin ilan tahtasına asılması sağlanır.

 

Delege Seçimlerinin Yürütülmesi

Madde 10- Ünite ve Ünitelere bağlı birimlerde Birim Amirleri tarafından, birim personeli arasından kura ile üç kişilik seçim kurulu oluşturulur. Delege adayı olan üyeler Seçim Kurulunda görev alamazlar. Seçim kurulunda görev alacak kimse çıkmadığı takdirde Birim Amirleri Seçim Kurulunu atama ile yapar.

Sandık kurulunca delege seçimi gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Her üye kendisi oy kullanmak durumundadır. Vekalet usulü ile oy kullanılmaz. Seçim sonuçları bir tutanakla tespit edilir. Bu tutanaklar üç suret olarak tanzim edilir. Ünitelerin birimlerindeki sandıkların sonuçları ilgili Ünite Amirine gönderilir. Ünite amirleri de sonucu PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Seçim Kurulu Başkanlığı’na üç gün içerisinde tutanaklar ile birlikte iletir.

 

Delegelerin Tespiti ve Duyurulması

Madde 11- Sandığa gönderilen seçim tutanaklarına göre her birimin Delegeleri; Sandık Seçim Kurulunca en yüksek oy alandan başlamak suretiyle sıra ile tespit edilir. Oyların eşit alınması halinde sandık kıdemli üyesi delege seçilmiş sayılır. Delegelerin tespit edilmesinden sonra aldığı oy oranına göre yedekleri seçilir. Seçilen Delegelerle, yedekleri Sandık Seçim Kurulunca bir genelge ile yirmi gün içersinde Sandık Üyelerine ve ilgililere duyurulur.

Seçim tarihini takip eden en geç bir sonraki iş günü mesai sonuna kadar seçim sonuçlarına itiraz edilebilir. İtiraz halinde itiraz konusu Sandık seçim kurulunca incelenerek kesin olarak sonuca bağlanır.

Asil Delegeler herhangi bir nedenle Sandık üyeliğinden ayrıldığı veya Delegelikten istifa ettiği takdirde, bunların yerine Yönetim Kurulunca Genel Kurul Toplantılarına aynı seçim bölgesinden kazanılan oylama sırasına göre yedek Delegeler çağrılır. Asil Delegenin herhangi bir mazereti nedeniyle Genel Kurul Toplantısına katılamaması halinde, yerine yedek Delege katılamaz.

 

Seçim Yöntemleri

Madde 12- Delege seçimleri gizli oyla yapılır. Her üye oyunu kendisi kullanır. Oyların sayılması dökümü ve tutanaklara bağlanması açık olarak yapılır.

Her üye seçim kurulunca verilen oy pusulasına, dahil olduğu birimden seçime katılmak için başvuran Delege adaylarından o birimden seçilecek Delege sayısı kadar üyenin isminin bulunduğu kutucuğu işaretleyerek oyunu kullanır. Ancak seçilecek delege sayısından fazla kutucuğun işaretlenmesi durumunda oy pusulası geçersiz sayılır.

Seçim sonuçlarına ait oy pusulaları Delegelere genelge ile duyuruluncaya kadar seçim kurullarınca, tutanaklar ise yeni seçim yapılıncaya kadar, Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığında saklanır. Sandık Seçim Kurulu tarafından gönderilen oy pusulası dışında kullanılan oy pusulaları geçersiz sayılır.

 

Genel Kurula Katılan Delegelerin Yol ve Zaruri Giderleri

Madde 13- Genel Kurula katılan Delegelerin görev yerlerinden Genel Kurulun yapıldığı yere gidiş ve dönüş yol giderleri ile Genel Kurulun devamı süresince iaşe ve barınma masrafları Sandık bütçesinden ödenir. Masraf karşılığı verilecek yevmiye miktarı, Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilir. Genel Kurul yapılan ildeki Genel Kurula katılan Delegelere de yol masrafı, konaklama bedeli ve harcırahı ödenir.

Genel Kurul Toplantı Usul ve Esasları

Madde 14- Genel Kurulun açılışını Sandık Yönetim Kurulu Başkanı, Sandık Yönetim Kurulu Başkanının bulunmaması halinde Yönetim Kurulu Başkan Vekili yapar. 

Madde 15- Genel kurul toplantısı peş peşe en fazla iki günde yapılır. İki günde yapılmasına karar verilen Genel Kurul toplantısında seçimler ikinci gün yapılır. PTT BYS Mali ve Olağan Genel Kuruluna katılım sağlayan delegeler bu süre içerisinde İdari izinli sayılırlar.

Divan Teşekkülü

Madde 16- Sandık Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki vereceği yönetim kurulu üyesi divan seçimi için delegelerin tekliflerini vermeleri için kısa bir süre verir. Verilen süre içinde teklifler toplanır. Verilen süre kesindir uzatılamaz. Sürenin sonunda verilen teklifler Yönetim Kurulu Başkanı veya yetki verdiği Yönetim Kurulu üyesi tarafından delegenin oyuna ayrı ayrı sunulur. Teklifler içinde en fazla oy alan liste divana seçilmiş olur.

Madde 17- Divan kendine mahsus yerini alıp görevine başladıktan sonra, toplantının nihayetine kadar mevzuat dâhilinde, Genel Kurulun bütün sevk ve idaresinden sorumludur.

Madde 18- Divan görevine başladıktan sonra ve gündeme geçmeden önce hazirun cetvelini kontrol eder. Toplantı yeter sayısını tespit etmesi halinde Genel Kurul çalışmalarını başlatır.

Madde 19- Gündeme başlamadan önce, mevzuat çerçevesinde gündem değişikliği teklifi varsa, değişiklik talebini Genel Kurulun onayına sunar. Çoğunluk oyunu alması halinde gündeme eklenir. Aksi halde dikkate alınmaz.

Madde 20- Divan Genel kurulda; toplantının huzurunu bozan kişileri güvenlik kuvvetleri vasıtası ile Genel Kurul salonundan çıkarttırabilir. Önlenemeyecek olayların vukuu halinde, delegenin oy çokluğu ile toplantıyı en fazla on beş gün erteleyebilir.

Madde 21- Divan; gündemin görüşülüp karara bağlanmasından sonra, Genel Kurul toplantısını kapatır. Kâtip üyelerce tutulan zabıtları imzalayarak, üç gün içerisinde yeni seçilen Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim ve Denetim kurullarına birer nüsha verir.

Madde 22- Sandığın özel kanunla kurulmuş olması münasebetiyle genel kurul toplantılarında hükümet komiseri bulundurulması zorunlu değildir.

Yürürlük

Madde 23- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar Yönetim Kurulunca kabul tarihi itibariyle yürürlüğe girer.

 

 

 

 

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

GENEL YÖNETMELİĞİ

 

DOKUZUNCU KISIM

MALZEME ALIM ESASLARI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu esasların amacı PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Müdürlüğü ile Sandığın kurduğu veya katıldığı şirket, tesislerle, bağlı işyerleri ve ticari işletmelerdeki faaliyetlerinin gerçekleşmesi için gerekli olan her türlü malzeme, hizmet, taşıma, makine, teçhizat, bakım onarım ve bunlara ait her türlü alım ve satım işlerinde uygulanacak esas, usul ve yöntemleri belirler.

 

Dayanak

Madde 2- Bu esaslar; PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3- Bu esaslarda geçen deyimler;

PTT A.Ş.                 : Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketini,

BYS                         : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığını,

Yönetim Kurulu      : BYS Yönetim Kurulunu,

Müdür                     : BYS Müdürünü,

İşletme                    : Sandığın gelirlerinin nemalandırılması için Kâr amacıyla açacağı kuruluşları,

Tesis                        : Sandığın amacını gerçekleştirmek üzere üyelerin yararlanması için açacağı sağlık ve sosyal amaçlı kuruluşları,

Alım                        : Taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü ihtiyaç maddeleri, hizmet ve hakların alımı,

Sözleşme                 : PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı ile gerçek ve tüzel kişiler arasında düzenlenen ve düzenlenecek akdi,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Alım Usulleri

Alım Komisyonu Tespiti

Madde 4- Müdürün başkanlığında talep eden birim yetkilisi, muhasebe şefi ve satın alma sorumlusundan oluşan bir alım komisyonu kurulur. Teklif alınacak firmaların seçimi, tekliflerin değerlendirilmesi ve uygun teklifin belirlenmesi satın alma komisyonu tarafından yapılır.

Herhangi bir nedenle asil komisyon üyelerinden bulunmayan olduğu takdirde yerine vekalet edenler komisyona katılır. Satın alma komisyonlarında kararlar salt çoğunlukla verilir. Başkan ve üyeler tek oy sahibidir. Çekimser oy kullanılmaz. Satın Alma Komisyonu üyeleri fiyat mukayesesi ve piyasa araştırması yapmaya yetkilidir. Yaptıkları piyasa araştırmalarını Satın Alma Komisyonuna sunarlar. Satın Alma Komisyonu uygun bulduğu araştırma sonuçlarını, evrak ve belgeleri ihale dosyasında muhafaza eder. Komisyon başkan ve üyeleri, oy ve kararlarından sorumludurlar.

Alım Usul ve Esasları

Madde 5- 10.000.00.-TL'ye kadar yapılacak alımlar yazılı teklif aranmaksızın piyasa araştırması sonucu ilgili birimin teklifi, Müdürün onayı ile yapılır.

 

5.1- 10.000.00.-TL'den 30.000.00.-TL'ye kadar olan alımlarda ilgili birimin teklifi Sandık Müdürü'nün onayı, kapalı yazılı teklif mektubu istenmek suretiyle ve tekliflerin Satın Alma Komisyonunca değerlendirilmesi sonucu Komisyonca alınacak karar gereğince alım yapılır.

 

 

5.2- 30.000.00.-TL'den 50.000.00.-TL'ye kadar yapılacak alımlar ilgili birimin teklifi ve Sandık Müdürü'nün onayından sonra yazılı teklif istenmek suretiyle yapılır. İhale gününe kadar gelen teklif mektupları Alım Komisyonu tarafından açılır. Alım kararı, Yönetim Kurulu onayından sonra gerçekleşir.

 

Bu madde kapsamındaki 50.000.00.- TL 'yi geçen alımlarda;

PTT A.Ş.' nin ilgili birimlerinden ya da konuyla ilgili odaların tayin ettiği uzman ekiplerine ihale ile ilgili bir proje ve teknik şartname hazırlatılması ile yaklaşık maliyet analizi talep edilerek ilgili şartname doğrultusunda ihalenin açılması,

 

İhaleye katılan firmalardan 1. keşif bedeli üzerinden % 3 (yüzde üç) nispetinde geçici teminat alınır. İhaleyi kazanan firmaya yazılı duyuru yapılır ve ihale bedeli üzerinden % 6 (yüzde altı) kat'i teminat alınarak sözleşme yapılır. İhaleyi alan Firma sözleşme yapmaya yanaşmadığı takdirde geçici teminatı irat kaydedilir.


5.3- 50.000,00.-TL'yiaşan alımlar Yönetim Kurulu kararından sonra gerçekleştirilir. Bu alımlarla ilgili alım yöntemi her alım için Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

5. 4- Alım limitlerinin tespiti Yönetim Kurulunun yetkisindedir.

 

Yürürlük

Madde 6- PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetmeliğinin 45 inci maddesi gereğince hazırlanan bu Esaslar PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı Yönetim kurulunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilgisayarınıza kaydetmek için İNDİR linkine tıklayınız... İNDİR