POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI

BİRİKTİRME VE YARDIM SANDIĞI

KURULUŞ KANUNLARI

 

 

HUKUKİ DAYANAK :
 

KURULUŞ:

2208 SAYILI KANUN :
Kanun No               : 2208
Kabul Tarihi            : 23.05.1933
Yayım Tarihi           : 31.05.1933
Resmi Gazete          : 2415
Yürürlük Tarihi       : 31.05.1933

Madde -14 – Umumi idarede bir tasarruf ve muavenet sandığı yapılabilir. Bu sandığın sureti idaresi bir nizamname ile tayin olunur.

Sandık, bu Kanun ile hususi hukuk hükümlerine tabi olup, mali ve idari bakımdan muhtar ve hükmi şahsiyeti haiz bir teşekküldür.


4157 SAYILI KANUN :
Kabul No                : 4157
Kabul Tarihi            : 22.12.1941
Yayım Tarihi           : 26.12.1941
Resmi Gazete          : 4994
Yürürlük Tarihi       : 26.12.1941

23. 05. 1933 tarih ve 2208 sayılı Kanunun mer’i bulunduğu zamanda bu kanunun 14. maddesi hükmüne tevfikan teessüs etmiş ve yine bu madde mucibince yapılan bir nizamname ile idare edilmekte bulunmuş olan Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü Biriktirme ve Yardım Sandığı gelirleri şunlardır.

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğünün sandığa iştirak eden daimi ve müseccel maaşlı veya ücretli memurlarından nizamnamesine göre alınacak aidat,

(17. 10. 1953 -614 ile mülgadır. ),
Sandık Mevcudunun faizleri teberrular,
Sandığın mevcutları ve alacakları Devlet Mallarına ait hak ve rüçhanları haizdir,
Bu kanun neşri tarihinden itibaren mer’dir,
Bu Kanun hükümlerini icra ile Maliye ve Münakalat Vekilleri Memurdur,


4673 SAYILI KANUN :
Kanun No                               : 4673
Kabul Tarihi            : 12.05.2001
Yayım Tarihi           : 23.05.2001
Resmi Gazete          : 24410
Yürürlük Tarihi       : 23.05.2001

MADDE 8 – 22. 12. 1941 tarihli ve 4157 sayılı Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı hakkında kanunun 1nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 1- Bu kanun ile kurulmuş olan ve yeni bir düzenlemeye kadar geçerliliğini koruması öngörülen Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanunla ikiye ayrılır; hak ve yükümlülüklerinin devamını sağlamak üzere iki ayrı “ Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı” ile “Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı” kurulmuştur.

PTT ve Türk Telekomun % 50 ve daha fazla hissesine sahip olduğu iştirak ve şirketlerinde çalışan personel de bu sandıklara üye olabilir.

Sandıkların Gelirleri ;
a) Üye olan personelden alınacak aidattan
b) Gayrimenkul ve menkullerinin satış, kira ve işletilmesinden elde edilecek gelirlerden,
c) Sandık mevcudunun faizleri, teberrulardan elde edilecek gelirlerden,
d) Şirket, iştirak ve ticari işletmeler ile bunların devir ve kiralamalarından elde edilecek gelirlerden,
e) Diğer gelirlerden, oluşur.

Sandıkların idaresi Genel Kurullarında ayrı ayrı çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir. Sandıklarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıncaya kadar mevcut mevzuatın bu kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam olunur.

 

MADDE 9 – 4157 Sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir.

 

EK MADDE 1- Bu kanunda ve diğer mevzuatta Türkiye Cumhuriyeti Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi Genel müdürlüğüne yapılan atıflar ilgisine göre Türkiye Cumhuriyeti Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne yapılmış sayılır.

 

MADDE 10- 4157 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı bu Kanun yayımlandığı tarihten itibaren bir ay içinde Olağanüstü Genel Kurullarını toplayarak Yönetim Kurullarını oluştururlar.

 

Posta, Telgraf ve Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının her türlü mevcudu, varlığı, borç ve yükümlülükleri o günkü bakiyeleri ile, Posta Telgraf Teşkilatı Biriktirme ve Yardım Sandığı ile Türk Telekom Personeli Biriktirme ve Yardım Sandığı arasında T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom çalışanlarından halen üye olanların nemalandırılmış toplam birikimleri anlamına gelen emeklilik yardımlarının toplamları oranında tasfiye edilir. Aynı Tasfiye kuralları ve oranları Sandığın tüm menkul ve gayrimenkul mal varlıklarının bölüşümünde de kullanılır.


Tasfiye işlemi bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak, T. C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ile Türk Telekom Teftiş Kurullarından üçer Başmüfettiş görevlendirilerek yapılır. Tasfiye işlemi altı ayda tamamlanır. Bölünme ile ilgili işlemler her türlü vergi, resim, harç ve fondan muaftır.


Tasfiye bitimi itibariyle bir ay içerisinde ayrılmadan önceki tüzük ve Yönetmelikler çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurulları yapılır. Posta ve Telgraf Telefon İdaresinin Biriktirme ve Yardım Sandığının halen çalışan personeli sandıklarının ihtiyaçları doğrultusunda özlük hakları ile paylaştırılır.
Genel yönetmelik, 19 Şubat 2002 tarih ve 24676 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.