Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu”nun 10 uncu maddesi gereğince ve yasal zorunluluk nedeniyle yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ

AYDINLATMA METNİ

Kişisel Verilerin Korunması ve Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (‘’KVKK’’), 5809 Sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Kişisel Verileri Korunma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olup, ilgili mevzuat gereğince Sandığımız kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önleme, hukuka aykırı olarak erişilmesini önleme ve muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Posta ve Telgraf Teşkilatı Biriktirme Yardım Sandığı; ims telekomünikasyon inşaat turizm gıda ulus.paz.organizasyon ve tic.a.ş. , halihazırda var olan veya oluşturulabilecek diğer şirket, işletme ve bağlı kuruluşların her biri kendi üye verisine ve uhdesinde bulunan çeşitli kişisel verilere ilişkin Veri Sorumlusu olarak, KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi mevzuata uygun olarak aşağıda yer alan bilgilendirme ve amaçlar kapsamında işleyebilmektedir.

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezheb veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler ise özel nitelikli kişisel veridir.

Kişisel verileriniz; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte yetki vermiş olduğumuz Sandığımız nam ve hesabına faaliyette bulunan veya bulunacak olan şirketler, temsilcilerimiz, web sitemiz, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalar ve benzeri kanallardan temin edilerek işlenebilmektedir.

İşlenen kişisel verilere, sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmiştir.

Üyelik Bilgileri: Ad, Soyad, TCKN, doğum yeri ve tarihi, medeni durum, cinsiyet ve sair kimlik bilgileri, üye numaraları, alınan hizmete ve ürüne göre hizmet numaraları, Referans No Bilgisi, Adres bilgisi, üyelik kanalı, Kurum Bilgisi, Adres, E-fatura bilgisi, üyelik durumu (pasif, aktif vb.), çağrı merkezlerinde yapılan sesli görüşme kaydı, telefon numarası, e-posta adresi, mesleği gibi üyeyi tanımlayabilecek kişisel veriler, IP numarası, üyelik türü, kampanya bilgisi, fatura ve içeriğinde yer alan bilgiler, finansal ve borç bilgileri, ödeme eğilimleri gibi temel üyelik bilgileri ve benzeri bilgiler.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz;

Sandığın ve “Kişisel Verilerin Aktarılması” bölümünde belirtilen ilgili kuruluşların hizmetlerinin tesisi, sunulması, devamlılığı, üyelik sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi,

Beyan ettiğiniz kimlik bilgilerinizin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi,

Üyelik Başvuru Formunuzun yanında kimlik örneğinizin ve ilgili mevzuat gereği saklanması gereken diğer bilgilerinizin muhafaza edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında konvansiyonel ve dijital mecralarda ürün, servis ve iş geliştirme, reklamcılık ve iletişim amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, üyelik hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, üye memnuniyetinin, eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, ödül, çekiliş, yarışma, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, marka işbirlikleri,

Yeniliklerden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, kredi ve risk incelemesi, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve ürünler hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,

Ürün ve hizmetlere ilişkin kampanya ve tekliflerin hazırlanması, sunulması, tanıtımı, kampanya içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, analiz edilmesi, çağrı merkezi, pazarlama faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesinin ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, her türlü insan kaynağı faaliyetlerinin tasarlanması ve yürütülmesi ile bu faaliyetlere destek olunması; Sandık ve diğer şirket, işletme ve bağlı kuruluşların ticari itibarının ve oluşturduğu güvenin korunması, yasal takip ve benzeri amaçlarla Sandık tarafından işlenebilecek, sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

● Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., ims telekomünikasyon inşaat turizm gıda ulus.paz.organizasyon ve tic.a.ş. ve diğer şirket, işletme ve bağlı kuruluşların,

● Yetki vermiş olduğumuz, Sandığımız nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz,

● Denetleyici ve düzenleyici makamlar, ilgili kamu kuruluşları, meslek kuruluşları ve benzeri kuruluşlar ile Türk Ticaret Kanunu, ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlara, hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak hukuken yetkili kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişilerine,

● Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, ödeme ve e-para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişiler

● Vergi ve benzeri danışmanlar, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişiler, kurum ve kuruluşlar ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler ile ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; Sandığımız ve diğer şirket, işletme ve bağlı kuruluşlar tarafından sunulan tüm hizmetler ve yukarıda yer verilen amaçlar kapsamında Sandığımız yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirebilmesi amacıyla, sözlü, yazılı ya da mobil uygulama, internet sitesi, sosyal medya mecraları, elektronik posta, kısa mesaj, arama gibi elektronik ortamda, Sandığımızca düzenlenen tanıtım faaliyet ve toplantılarında toplanır.

Veri Güvenliği:

Sandığımız, fiziksel güvenlik amacıyla işyeri ve ofisleri güvenlik kamerası ile izleme faaliyetinde bulunmaktadır. Sandığımız ve diğer şirket, işletme ve bağlı kuruluşların internet servislerinden faydalananların geçmişe yönelik bağlantı bilgileri kanunun gerekliliklerine uygun olarak saklanmaktadır.

Bize sağladığınız tüm kişisel verilerin gizliliğini ve güvenliğini korumaya önem veriyoruz. Bu doğrultuda, kişisel verilerinize yetkisiz erişim, zarar, kayıp veya ifşa risklerine karşı korumak için gerekli tüm teknik ve idari güvenlik önlemlerini almaktayız.

Kişisel ve/veya Özel Nitelikli Kişisel Verilere Dair Açık Rızanızı Gerektirmeyen Haller:

KVKK’nun 5. maddesinin 2. fıkrası uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde Sandığın açık rıza almaksızın kişisel verileri (sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri) işleyebilme hakkı mevcuttur.

Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Haklarınız

KVKK 11. Maddesi uyarınca Sandığımıza başvurarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınız bulunmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verilerinizle ilgili tüm soru ve taleplerinizi Bahçelievler Mah. Azerbaycan Caddesi No : 32 Kat : 1-2 Çankaya / ANKARA adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilirsiniz.